OPZZ zgłosiło szereg tematów istotnych dla pracowników, do planu działań kontrolnych i prewencyjnych inspekcji pracy na 2022 rok - większość z nich znalazła się w planie pracy PIP.
Program działania Państwowej Inspekcji Pracy omówiła Główna Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska – Hrycko, podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy. Rada przedstawiła także rekomendacje wzmacniające rozwój kultury bezpieczeństwa w kraju oraz pozytywnie zaopiniowała 2 kandydatów na Okręgowych Inspektorów Pracy w Katowicach i Kielcach, panów: Piotra Kalbrona oraz Adama Derzę.

Zamierzenia PIP na 2022 rok
Ogółem, w 2022 roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 52 tys. kontroli (dla porównania w 2021 r. roku inspektorzy pracy przeprowadzili około 56 tys. kontroli) - ich mniejsza liczba została zaplanowana na podstawie doświadczeń zebranych w latach 2020 - 2021 związanych z pandemią, jak i w związku z wydłużeniem czasu trwania czynności kontrolnych z powodu konieczności przestrzegania przez inspektorów pracy zaostrzonego reżimu sanitarnego w kontrolowanych podmiotach. Zadaniami o kluczowym znaczeniu dla inspekcji pracy będą trzy strategie, którymi objęte zostaną zakłady charakteryzujące się występowaniem dużej liczby wypadków związanych z pracą i wielu zagrożeń zawodowych. Będą nimi: 1) Strategia kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego; 2) Strategia kontroli zagrożeń chemicznymi czynnikami środowiska pracy; 3) Strategia wzmożonego nadzoru nad zakładami pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych realizowane będą zadania z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym najistotniejsze, będą skoncentrowane na: kontroli prawidłowości zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych oraz ograniczeniu naruszeń przepisów o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. PIP będzie także weryfikować przestrzeganie przepisów dotyczących wypłacania minimalnej stawki godzinowej - kontrolami takimi zostaną objęte w szczególności podmioty, u których w poprzednich latach stwierdzono znaczącą liczbę nieprawidłowości. Istotnym działaniem w najbliższych latach będzie także kampania informacyjno – edukacyjna skierowana do młodzieży oraz osób wkraczających na rynek pracy, a także intensyfikacja działań w  obszarze poradnictwa prawnego. Poza tym Państwowa Inspekcja Pracy będzie realizowała wszystkie działania kontrolne i prewencyjne wynikające z przepisów ustawowychOpinia OPZZ dotycząca tematów do planu pracy PIP – poniżej.

OPZZ o planie pracy PIP - tematy.

Rekomendacje w zakresie rozwoju kultury bezpieczeństwa
W zakresie kształtowania szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa Rada Ochrony Pracy zaleciła:
1) intensyfikację działań wspierających rozwój kultury bezpieczeństwa w Polsce dzięki synergicznemu wykorzystaniu potencjału nauki, organów nadzoru i kontroli, organizacji pracodawców i pracowników oraz specjalistów ds. bhp wykorzystujących m.in. wyniki programu rządowego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”;
2) promowanie wśród pracodawców i pracowników działań, które oprócz standardowego podejścia do problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy ukierunkowane są na współodpowiedzialność, troskę o bezpieczeństwo własne i współpracowników,
3) kontynuację realizacji kampanii społecznych wspierających rozwój kultury bezpieczeństwa.

OPZZ przedstawiło także tematy, którymi Rada Ochrony Pracy mogłaby się zająć na swoich posiedzeniach w przyszłym roku, a które są istotne dla pracowników z punktu widzenia systemowych rozwiązań w obszarze ochrony pracy. Są nimi m.in.

1) Rozwiązania prawne i organizacyjne wspierające zapewnienie bezpieczeństwa pracy w gospodarce platformowej.
2) Praca 4.0 – nowe formy pracy w kontekście bezpieczeństwa pracy.
3) Wnioski legislacyjne de lege ferenda Głównego Inspektora Pracy w zakresie prawnej ochrony pracy – analiza i rekomendacje.
4) Techniki rzeczywistości wirtualnej, a bezpieczeństwo pracy.
5) Medycyna pracy w służbie pracownikom – aktualna kondycja medycyny pracy, przegląd obowiązujących przepisów prawnych, rekomendacje zmian.
6) Metodologia kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy, a ich skuteczność i efektywność w branżach w przekroju kontroli planowych, długofalowych, skargowych. Okręgowe Inspektoraty Pracy i ich specyfika, a zakres kontroli realizowanych przez PIP.
7) Ochrona prawna oraz stosowanie przepisów bhp wobec osób świadczących pracę w różnych formach zatrudnienia – przegląd obowiązujących regulacji, rekomendacje.
8) Problematyka statystyk wypadkowości – metodologia gromadzenia danych o wypadkach przez GUS, ZUS i PIP.
9) Przegląd Konwencji i zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy, nieratyfikowanych przez Polskę, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ