Zagrożenia psychospołeczne w Europie i ,,Wizja zero” w zakresie zgonów związanych z pracą były głównymi tematami Regionalnego Forum Wymiany i Informacji BHP, organizowanego corocznie od 12 lat przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) wraz z jednostką zajmującą się Warunkami Pracy, Zdrowia i Bezpieczeństwa ETUI. Szczególną cechą forum jest jego wymiar regionalny poprzez wymianę doświadczeń i strategii związkowych pomiędzy krajami Europy Środkowo – Wschodniej w obszarze bezpieczeństwa i warunków pracy. Podczas forum oceniono krajowe systemy i strategie bhp oraz sposoby wzmacniania wpływu związków zawodowych w tej dziedzinie, z wykorzystaniem Europejskich Ram Strategicznych BHP na lata 2021 - 2027. 
OPZZ corocznie jest zapraszane do udziału w tym wydarzeniu.

Tematami poruszanymi podczas Forum były: stan implementacji przepisów w zakresie niebezpiecznych substancji chemicznych, zagrożenia psychospołeczne, nowe wyzwania dla bezpieczeństwa i higieny pracy w post - pandemicznym świecie pracy oraz europejski plan strategiczny wdrażania Wizji Zero w politykach krajowych. Przedstawiciele krajów uczestniczących, związkowcy z Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Czarnogóry i Polski przedstawili krajowe raporty w zakresie bezpieczeństwa pracy. W raportach skoncentrowano się w szczególności na takich aspektach jak: priorytety krajowych związków zawodowych w zakresie bhp, plusy i minusy polityk krajowych i związkowych w obszarze bezpieczeństwa pracy, negocjacje związków zawodowych z pracodawcami i rządem w kwestiach bhp, wdrażanie narodowej strategii w zakresie ochrony zdrowia pracujących i jej powiązania z Ramami Strategicznymi UE oraz zaangażowanie związków zawodowych w projektach związanych z poprawą warunków pracy.

Kluczowym i ,,przyszłościowym” wyzwaniem uwzględnionym w związkowej agendzie Forum była „Wizja zero” w zakresie zgonów związanych z pracą. Strategiczne Ramy BHP na lata 2021 – 2027 promują to podejście, proponując m.in. usprawnianie gromadzenia danych dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz analizowanie kluczowych i wszystkich przyczyn zgonów i urazów związanych z pracą. W związku z tym podejściem Komisja Europejska utworzyła w Komitecie Doradczym ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy specjalną trójstronną grupę roboczą ds. „Wizji zero”. Zamierzeniem jest także opracowanie ukierunkowanych działań informacyjnych i narzędzi służących zwiększaniu świadomości pracowników i pracodawców w zakresie prewencji wypadkowej. Drugi obszar dyskusji ukierunkowano na psychospołeczne czynniki ryzyka w pracy. Obecnie Komisja Europejska przygotowuje nieustawodawczą inicjatywę na szczeblu UE dotyczącą zdrowia psychicznego w miejscu pracy, w ramach której ocenione zostaną pojawiające się kwestie związane ze zdrowiem psychicznym pracowników. Związkowcy wielu krajów europejskich uważają jednak, że to za miękkie działanie i jednogłośnie domagają się podjęcia prac nad dyrektywą w zakresie zagrożeń psychospołecznych.

Regionalne Forum Wymiany i Informacji BHP ETUI odbyło się w Pradze, w Republice Czeskiej.
OPZZ reprezentowała Renata Górna. 

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ