Rozpoczął się trójstronny dialog na temat problemów pomocy społecznej – w dniu 5 lipca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej, z udziałem Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg. To ważne gremium, o powstanie którego OPZZ wnioskowało od ponad trzech lat, a dzięki jednogłośnej decyzji partnerów społecznych RDS wreszcie zapadła decyzja o uruchomieniu prac zespołu.

Posiedzenie poświęcono omówieniu sytuacji pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz finansowaniu świadczeń medycznych w domach pomocy społecznej. W zakresie pierwszego zagadnienia OPZZ wskazało na trudności w wypłacaniu dodatków za pracę socjalną dla pracowników socjalnych zatrudnionych w DPS - ach, pomimo nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Podkreśliliśmy także konieczność zajęcia się problemami wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej i ich ścieżki zawodowej.

Palącym od lat problemem jest nieuregulowana kwestia finansowania świadczeń medycznych w domach pomocy społecznej. Dzięki stałym interwencjom w tym temacie, podejmowanych także w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, w Ministerstwie Zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej podjęto decyzję o rozpoczęciu prac legislacyjnych w kierunku umożliwiającym DPS - om jako podmiotom leczniczym, udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców tych domów i w konsekwencji uregulowania statusu pracowników, zwłaszcza pielęgniarek, zatrudnionych w tych placówkach. OPZZ opowiada się za tym by zmiany objęły wszystkie grupy zawodowe pracowników medycznych zatrudnionych DPS - ach, nie tylko personel pielęgniarski, choć ten jest najliczniej reprezentowany. Gotowy w niedługim czasie projekt przepisów będzie poddany ustawowym konsultacjom społecznym. Zmiany są one bardzo oczekiwane - po ich wejściu w życie, tj. po uzyskaniu przez DPS – y statusu podmiotu leczniczego, będzie możliwe stworzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiednich produktów finansowych i zawieranie umów na świadczenia opieki zdrowotnej.

W obu tych tematach dialog będzie kontynuowany.

W sprawach organizacyjnych, uzgodniono projekt Regulaminu Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej oraz dokonano wyboru wiceprzewodniczących Zespołu ze strony związkowej i ze strony pracodawców – decyzją strony pracowników pierwsze współprzewodnictwo objął przedstawiciel NSZZ ,,S”. Trójstronnemu Zespołowi przewodniczy wiceminister Stanisław Szwed.

Członkami Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej rekomendowanymi przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych są: kol. Anna Dziedziulo – przewodnicząca Rady Branżowej Pomocy Społecznej Federacji ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz kol. Barbara Dors – p.o. przewodniczącej Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Opieki OPZZ Konfederacja Pracy. W posiedzeniu oprócz członków uczestniczył wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

zdjęcie: źródło CPS Dialog