Wdrażanie znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych to główny temat posiedzenia branżowego zespołu zdrowotnego. Omawiano także stan prac nad nowelizacją ustawy refundacyjnej oraz aktualną sytuację w inspekcji sanitarnej.

Ocena stanu realizacji ustawy płacowej w ochronie zdrowia, obowiązującej od lipca br., na stale wpisała się w harmonogram posiedzeń Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Strona społeczna, jak i przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia informują się wzajemnie o sposobie przekazywania środków finansowych na wynagrodzenia pracowników czy występujących nieprawidłowościach. Dotyczą one m.in. niewłaściwego, jednostronnego obniżania przez niektórych pracodawców grupy zawodowej, do której dany pracownik jest zakwalifikowany. OPZZ uznaje takie praktyki za niedopuszczalne, z naszej strony jest pełne wsparcie dla poszkodowanych pracowników przez struktury związkowe, jak też występowanie z wnioskami o kontrole do Państwowej Inspekcji Pracy czy Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyraziliśmy także uznanie dla tych pracodawców, którzy rzetelnie realizują podwyżki wynagrodzeń w podmiotach leczniczych. Pracodawcy sygnalizują, że wdrażanie ustawy napotyka trudności w szpitalach powiatowych: wśród problemów zgłaszanych ze strony kierujących placówkami są niedoszacowane koszty na ustawowe podwyżki przekazane w wycenie świadczeń, w wysokości niepozwalającej na pokrycie pełnego wzrostu płac, jak i koszty związane z prognozą wskaźnika inflacji.

W części obrad poświęconej aktualnej sytuacji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej Główny Inspektor Sanitarny przekazał informację o sprawnej i bezkolizyjnej realizacji podwyżek w dla pracowników inspekcji oraz innych prowadzonych i planowanych działaniach urzędu w zakresie rozbudowy systemów informatycznych i wdrażania innych rozwiązań ułatwiających pracę pracownikom. Analogicznie, korzystnie realizację zobowiązań płacowych dla pracowników Regionalnych Centrów Krwiodawstawa i Krwiolecznictwa oceniła dyrektor Narodowego Centrum Krwi. Jako OPZZ, pozytywnie odnosząc się do planowanych zmian w inspekcji sanitarnej, po raz kolejny przypomnieliśmy o wspólnym, niezrealizowanym od lat postulacie strony społecznej odnośnie konieczności wdrożenia pełnej pionizacji struktury inspekcji, zarówno organizacyjnej, merytorycznej, jak i finansowej. Jest to także zgodne z wolą i oczekiwaniem Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na zakończenie OPZZ zgłosiło wniosek o omówienie na kolejnym posiedzeniu problematyki lecznictwa uzdrowiskowego, w kontekście zapowiadanych zmian o sposobie kierowania na leczenie w uzdrowiskach. Tematyka ta od kilku miesięcy jest dyskutowana w ramach Zespołu Parlamentarnego ds. uzdrowisk, poza stroną społeczną reprezentowaną w Radzie Dialogu Społecznego czy Trójstronnym Zespole. Został przyjęty także wniosek pracodawców o wznowieniu dyskusji w Trójstronnym Zespole o ponownym omówieniu nowelizacji ustawy o refundacji leków oraz problematyki farmacji szpitalnej.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z rekomendacji OPZZ: Urszula Michalska i Tomasz Dybek oraz w charakterze ekspertów - przedstawiciele organizacji związkowych sektora ochrony zdrowia z Branży OPZZ ,,Usługi Publiczne”. 

Renata Górna, OPZZ