Przedstawiciele organizacji związkowych OPZZ działających w sektorze pomocy społecznej dyskutowali w siedzibie OPZZ o najważniejszych, bieżących problemach tego sektora. Uzgodniliśmy cykliczność spotkań i współpracę w inicjowaniu dialogu społecznego w obszarze pomocy społecznej, co ma istotne znaczenie w związku z powołaniem branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Pomocy Społecznej.

W OPZZ działa kilkadziesiąt organizacji związkowych zrzeszonych w strukturach ogólnokrajowych i regionalnych. Pracownicy zrzeszeni w tych organizacjach reprezentują wszystkie zawody zatrudniane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, zarówno pracowników medycznych, jak i niemedycznych. W dyskusji najczęściej powtarzanymi i aktualnymi problemami są m.in.: drastycznie niskie wynagrodzenia często na granicy minimalnego wynagrodzenia, niewystarczająca obsada kadrowej, zwłaszcza w Domach Pomocy Społecznej, skutkująca znacznym obciążeniem pracą, zasady odpłatności pensjonariuszy w DPS – ach, konieczność profilowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej pod względem wymagań pracowniczych i warunków pracy. Wiele poruszanych kwestii zostało zgłoszonych przez OPZZ do prac w Trójstronnym Zespole Branżowym ds. Pomocy Społecznej, jako te wymagające podjęcia dialogu ze stroną rządową w pierwszej kolejności. Są nimi:

1) Domy Pomocy Społecznej – funkcjonowanie i status, finansowanie DPS - ów, problemy pracownicze (warunki pracy, wynagradzanie personelu medycznego i niemedycznego), zasady odpłatności pensjonariuszy przebywających w tych domach, kwestie bytowo – opiekuńcze, finansowanie świadczeń medycznych w DPS – ach. Wypracowanie rekomendacji zmian systemowych.
2) Warunki pracy w sektorze pomocy społecznej – diagnoza problemów w zakresie pragmatyki zawodowej pracowników, diagnoza oczekiwań i postulatów pracowniczych (np. przywrócenie dodatków za pracę w niedziele i święta, zwiększenie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownikom zatrudnionym bezpośrednio przy mieszkańcach DPS, dodatek za pracę w warunkach szczególnych związanych z uciążliwością pracy, urlopy zdrowotne itp.).
3) Rozpoczęcie prac nad systemowym uregulowaniem zasad wynagradzania w sektorze pomocy społecznej, zarówno personelu medycznego, jak i pozostałych grup zawodowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
4) Dostępność do usług opiekuńczych w kontekście wyzwań demograficznych, komercjalizacji sektora pomocy społecznej, zasobów instytucjonalnych i kadrowych. Problemy deficytu kadr.
5) Problematyka funkcjonowania i sprawy pracownicze w Ośrodkach Pomocy Społecznej.
6) Pracownicy socjalni w sektorze pomocy społecznej – zagadnienia pracownicze i płacowe.

Posiedzeniu, częściowo w trybie hybrydowym przewodniczyli: przewodnicząca Branży OPZZ ,,Usługi Publiczne” Urszula Michalska, wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin i dyr. Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Renata Górna. 

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ