Bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów w trakcie kolejnej fali epidemii COVID - 19, sytuacja zdrowotna i zabezpieczenie opieki mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej oraz bieżące wyzwania w obszarze psychiatrii dziecięcej - to tematy dyskutowane podczas posiedzenia doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Oceniliśmy także stan realizacji Rekomendacji Zespołu w zakresie problemów ochrony zdrowia w czasie pandemii.

Informacja bieżąca o stanie epidemii COVID - 19 to stały punkt zespołu ,,covidowego”, prezentowany przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.

Obecna sytuacja pandemiczna jest oceniana przez resort zdrowia jako stabilna.
Wskazano, że skala zakażeń koronawirusem jest na bieżąco monitorowana (około 500 przypadków dziennie), stałe jest także wsparcie sprzętowe udzielane podmiotom leczniczym. Odnotowuje się spadkową tendencję hospitalizacji (poniżej 3 tys. pacjentów na oddziałach szpitalnych), testowanie odbywa się na bieżąco w ramach bezpłatnych testów pozyskiwanych przez podmioty lecznicze. Na mocy nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z dnia 29 sierpnia, poz. 1817) – przedłużono do końca września br. obowiązek noszenia maseczek w podmiotach leczniczych. Nowe przepisy przewidują także przywrócenie obowiązku dostarczania przez pacjenta świadczeniodawcy oryginału skierowania na dane świadczenie w postaci papierowej, w terminie 14 dni roboczych od dokonania wpisu na listę oczekujących.

Sytuacja szczepienna nabrała tempa: od 17 sierpnia 2022 r. drugą dawkę przypominającą przeciwko COVID - 19 może zaszczepić się personel medyczny, w tym pracownicy aptek oraz studenci kierunków medycznych. Dodatkowo, od 22 lipca br. drugą dawką przypominającą mogą szczepić się osoby w wieku 60 - 79 lat lub 12 + z obniżoną odpornością (już wcześniej taką możliwość miały osoby w wieku 80+). Tylko w ciągu ostatniego miesiąca wykonano ponad 950 tys. szczepień, z tego zdecydowaną większość (780 tys.) - czwartą dawką. Obecnie liczba osób w pełni zaszczepionych Polaków wynosi 22,5 mln.

Stałym monitoringiem zachorowań wraz z zapewnieniem opieki medycznej, objęci są także mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej (DPS - y). Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zaledwie w 44 DPS – ach (co stanowi 5,3 proc. ogółu domów) odnotowano zakażenie pensjonariuszy koronawirusem (co stanowi 1 proc. zachorowań ogółu mieszkańców przebywających w DPS – ach). Sytuację zdrowotną mieszkańców i pracowników w DPS- ach można ocenić także jako stabilną. Planowane jest systematyczne wzmacnianie finansowania działalności bieżącej, opieki i profilaktyki udzielanej w tych placówkach.

Oceniając sytuację w obszarze opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży z uwzględnieniem roli edukacji szkolnej, omówiono Uchwałę Kujawsko - Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z 20 lipca br. Szczególnie mocno akcentowane są takie potrzeby jak: pilne stworzenie mechanizmów zachęt dla specjalizacji psychiatrycznych kierowanych do dzieci i młodzieży; znaczące zwiększenie nakładów finansowych na kształcenie kadr lekarzy specjalistów, pielęgniarek, pedagogów, psychologów; poprawa dostępności do stacjonarnego i ambulatoryjnego psychiatrycznego leczenia dzieci i młodzieży. Uchwała podkreśla interdyscyplinarność w podejściu do problematyki psychiatrii dzieci i młodzieży, poprzez uwzględnienie kontekstu rodzinnego, społecznego, szkolnego i środowiskowego.Dokument został przekazany do realizacji Ministrowi Zdrowia; będzie także przedmiotem kontynuacji dyskusji na kolejnych posiedzeniach Zespołu.

Na zakończenie omówiono stan procedowania i realizacji przez stronę rządową części Rekomendacji Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przyjęte Uchwałą nr 98 strony pracowników i strony pracodawców RDS z dnia 21 września 2021 r. – temat będzie przedmiotem kolejnych posiedzeń Zespołu.

Uchwała RDS ws. problemów ochrony zdrowia w czasie pandemii

Załącznik do Uchwały RDS ws. problemów ochrony zdrowia w czasie pandemii

W posiedzeniu uczestniczyły Urszula Michalska i Renata Górna, członkowie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ