Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia poświęcono bieżącym problemom związanym opieką zdrowotną dla obywateli Ukrainy, kadrom w ochronie zdrowia oraz płacom tj. nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia oraz wynagrodzeniom pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Ważnym punktem było zaprezentowanie ,,Pakietu dla Młodych”, będącym strategią Ministerstwa Zdrowia w zakresie rozwoju kadr medycznych. 

Opieka zdrowotna dla obywateli Ukrainy
Ministerstwo Zdrowia przekazało kilka bieżących informacji w tym zakresie. Szczególnie mocno podkreślono, że dostęp do opieki zdrowotnej dla obywateli ukraińskich, na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, będzie odbywał się na takich samych zasadach, jak dla Polaków, bez jakiejkolwiek kategoryzacji pacjentów. Jeśli chodzi o poziom zaszczepienia jest kilka różnic, zwłaszcza wobec dzieci: będą one objęte programem obowiązkowych szczepień ochronnych na zasadzie dobrowolności (do 3 miesięcy pobytu w Polsce). Inspekcja sanitarna monitoruje na bieżąco sytuację zdrowotną i sanitarną, zwłaszcza w punktach recepcyjnych pod względem epidemiologicznym. Na stronie internetowej resortu zdrowia umieszczono wiele istotnych informacji w sprawie szczepień, w tym także szczepień przeciw COVID 19 – dostępne są pod linkami: Wytyczne dot. sposobu realizacji szczepień dzieci z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju. - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl) /   
Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Komunikat w sprawie doprecyzowania schematów szczepień przeciwko Covid-19 dla osób z Ukrainy - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Komunikat w sprawie realizacji szczepień ochronnych u dzieci, które przekroczyły granice Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Problematyka kadrowa i zatrudnianie personelu zostały uregulowane w specustawie ,,ukraińskiej” zakładającej uproszczoną procedurę wykonywania zawodu medycznego w Polsce dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych (link: Komunikat w sprawie zasad funkcjonowania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty od dnia 1 kwietnia 2022 r. - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl). Obecne prawo daje możliwość zatrudniania lekarzy czy pielęgniarek ze Stanów Zjednoczonych i Wlk. Brytanii oraz innych krajów UE, na podstawie zgody samorządu zawodowego (rozwiązania analogiczne jak w pracy tymczasowej). Od 24 lutego br. zainteresowaniem pracą w Polsce wyraziło 100 ukraińskich lekarzy (pracę podjęło 81 osób) oraz 34 pielęgniarki (pracę podjęło 14 osób). Ministerstwo Zdrowia poprzez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego uruchomiło medyczny kurs języka polskiego dla pracowników zatrudniających się w Polsce – obecnie 1424 osoby podjęło taką naukę.
Uruchomiono ponadto infolinię dla pracowników z Ukrainy, link: Działa już aplikacja, która pomoże porozumieć się pacjentom z Ukrainy z lekarzami w Polsce - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl). Jako OPZZ zwróciliśmy się z wnioskiem o analizę i monitorowanie zainteresowaniem innych zawodów medycznych podjęciem pracy w Polsce, na co także zwracaliśmy uwagę opiniując ,,specustawę” w tej części.

Strategia kadrowa dla ochrony zdrowia
Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało strategię ,,Pakiet dla Młodych” jako jedno z rozwiązań niwelujących braki kadrowe w systemie ochrony zdrowia. Założenia pakietu opierają się na kilku filarach. Są nimi: 1) kredyty dla studentów (preferencyjny system obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022 dla studentów kierunków medycznych); 2) partycypacja w decyzjach (włączaniu przedstawicieli studentów do zespołów eksperckich przy Ministrze Zdrowia); 3) wzmocnienie kompetencji (upraktycznienie kształcenia od 4 roku studiów); 4) zmiana standardów kształcenia (podyplomowego i specjalizacyjnego); 5) praca dla studenta (umożliwienie pracy już na studiach), medycznych oraz udział w czynnościach techniczno-administracyjnych placówek medycznych); 6) młody dydaktyk (zachęty do pozostania na uczelni); 7) zmiany w kształceniu (w zakresie badań klinicznych, grantów i pakietów dydaktycznych). Prace nad pakietem będą kontynuowane.

Temat deficytu kadr medycznych wpisuje się w Rekomendacje wypracowane przez stronę społeczną Rady Dialogu Społecznego, przyjęte we wrześniu 2021 r. stanowiące m. in. o opracowaniu i przyjęciu przez rząd, w dialogu z partnerami społecznymi, „Strategii na rzecz polityki kadrowej w ochronie zdrowia”, będącej odpowiedzią na dramatyczne braki kadrowe w wielu zawodach i specjalnościach, jak i znowelizowania przepisów w zakresie uproszczonego i warunkowego trybu wykonywania zawodu medycznego w Polsce przez pracowników z innych krajów.

Wynagrodzenia: najniższe i dla pracowników NFZ
W ramach stałego punktu omawianego na każdym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu przedstawiono informację Ministerstwa Zdrowia o stanie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt znajduje się już w ostatniej fazie prac rządowych, został wpisany do planu prac Rady Ministrów i wkrótce zostanie przekazany do konsultacji społecznych.

Poruszono także temat wzrostu wynagrodzeń pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Problem zbyt niskich płac pracowników Funduszu skutkuje ich odchodzeniem do innych segmentów ochrony zdrowia. Konsekwencje kilkuletnich zaniedbań płacowych w tej instytucji, przy rosnących kosztach życia i wzrastającej inflacji, niosą istotne zagrożenie dla ciągłości pracy tej instytucji i zagrożenie dla obsługi podstawowych procesów w Narodowym Funduszu Zdrowia, przez kluczowe grupy zawodowe Funduszu, jakimi są pracownicy branży IT, osoby z pionów analitycznych i pracownicy medyczni (stanowią 17 proc.). Uzgodniono, że strona społeczna Trójstronnego Zespołu zajmie stanowisko w tej sprawie.

Kolejne posiedzenie zespołu odbędzie się 12 kwietnia br. i będzie poświęcone problematyce personelu medycznego w Domach Pomocy Społecznej oraz kwestiom rozszerzonej odpowiedzialności producentów dla branży farmaceutycznej. Stałymi punktami posiedzeń są także: problematyka opieki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy oraz nowelizacja ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W posiedzeniu Trójstronnego Zespołu, odbywającego się stacjonarnie uczestniczyli stali członkowie OPZZ: Urszula Michalska i Tomasz Dybek oraz jako ekspert – Renata Górna wraz z przedstawicielami branży OPZZ reprezentującymi sektor ochrony zdrowia.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ