Portal Zielona Linia oraz infolinia 19524 https://zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska-34234 (j. rosyjski)

Portal Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” to wirtualny, nowoczesny urząd pracy – dostępny dla każdego, o każdej porze. Zawiera szeroki zakres kanałów komunikacji: telefoniczny, mailowy, za pośrednictwem serwisów społecznościowych oraz w formie czatu z konsultantem. Na portalu dostępne są wszystkie niezbędne informacje o pomocy udzielanej przez 16 wojewódzkich i 340 powiatowych urzędów pracy oraz o samodzielnym poszukiwaniu pracy. Dostępna jest wyszukiwarka ofert pracy oraz informacje i porady jak poszukiwać pracy.

Pomoc w języku rosyjskim (wkrótce również w j. ukraińskim).

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia www.psz.praca.gov.pl

Jest to ustandaryzowany, internetowy serwis informacyjny publicznych służb zatrudnienia, tj. powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, który składa się witryny centralnej zawierającej informacje dotyczące krajowego i europejskiego rynku pracy, zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób oraz przepisów prawnych regulujących kwestie z tym związane. Ponadto składa się z witryn urzędów pracy, które w sposób kompleksowy i ujednolicony prezentują informacje dotyczące oferowanego wsparcia, świadczonych usług oraz aktualnej sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Zawiera również specjalną sekcję z informacjami dla cudzoziemców chcących podjąć legalną pracę na terenie Polski.

Wortal dostępny jest w języku ukraińskim.

Portal usług elektronicznych urzędów pracy www.praca.gov.pl

Jest to serwis usług elektronicznych dla osób szukających pracy oraz pracodawców. Umożliwia zdalne składanie wniosków o rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (bez konieczności wizyty w urzędzie), składanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, uzyskiwanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca oraz zezwoleń na pracę cudzoziemca.

Centralna Baza Ofert Pracy i aplikacja ePraca https://oferty.praca.gov.pl

Centralna Baza Ofert Pracy oraz ePraca to narzędzia teleinformatyczne udostępniane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej umożliwiające samodzielne i bezpłatne wyszukiwanie ofert pracy, giełd i targów pracy, szkoleń zawodowych, szkoleń w ramach poradnictwa zawodowego itd.

W CBOP i ePracy codziennie dostępnych jest ok. 70 tys. propozycji pracy i innych form aktywizacji zawodowej.

Oferty można przeszukiwać korzystając z dostępnych filtrów takich jak: zawód, miejsce pracy, wymiar pracy, wysokość wynagrodzenia itd.

Portal Eures https://eures.praca.gov.pl (j. ukraiński) (informacje o ofertach pracy w Europie)

Sieć EURES (EuropeanEmploymentServices – Europejskie Służby Zatrudnienia) została powołana w 1993 r. na mocy unijnych przepisów prawnych przez Komisję Europejską. Sieć EURES działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA mając na celu wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy.

Sieć EURES tworzą publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich UE i EFTA oraz inne uprawnione organizacje na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, działające w obszarze zatrudnienia.

Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA.

Usługi sieci EURES są ogólnodostępne i skierowane do poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiego w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA.

Usługi sieci EURES dla bezrobotnych i poszukujących pracy są bezpłatne.

Dostępna jest wersja w języku ukraińskim.


Portal Zielona Linia oraz infolinia 19524 https://zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska-34234 (j. rosyjski)

Портал Інформаційно-консультаційного центру служби зайнятості «Зелена лінія» – це віртуальне, сучасне бюро зайнятості – доступне кожному, у будь-який час. Він включає широкий спектр каналів зв’язку: телефон, електронна пошта, через соціальні мережі та у формі чату з консультантом. Портал містить всю необхідну інформацію про допомогу, яку надають 16 воєводських та 340 повітових бюро праці та про самостійний пошук роботи. Є система пошуку роботи, а також інформація та поради щодо пошуку роботи.
Довідка російською (незабаром і українською).

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia www.psz.praca.gov.pl

Це стандартизована онлайн-інформаційна служба державних служб зайнятості, тобто повітових та воєводських бюро праці, яка складається з центрального веб-сайту, що містить інформацію про національний та європейський ринок праці, завдання держави у сфері сприяння зайнятості, пом’якшення наслідків наслідки безробіття та професійної активізації осіб та правові норми, що регулюють пов'язані з цим питання. Крім того, він складається з веб-сайтів бюро зайнятості, які вичерпно та стандартизовано представляють інформацію про запропоновану підтримку, надані послуги та поточну ситуацію на місцевих ринках праці. Він також містить спеціальний розділ з інформацією для іноземців, які хочуть легально працювати в Польщі.

Ворталь доступний українською мовою.

Portal usług elektronicznych urzędów pracy www.praca.gov.pl

Це веб-сайт електронних послуг для шукачів роботи та роботодавців. Дозволяє дистанційно подавати заяви про реєстрацію в бюро праці як безробітного або шукача роботи (без необхідності відвідування офісу), подавати декларації про доручення роботи іноземцю, отримання дозволу на сезонну роботу для іноземця та дозволу на роботу іноземця. .

Centralna Baza Ofert Pracy i aplikacja ePraca https://oferty.praca.gov.pl

Центральна база даних пропозицій роботи та ePraca – це інструменти ІКТ, надані Міністерством сім’ї та соціальної політики, що дають змогу самостійно та безкоштовно шукати пропозиції роботи, біржі та ярмарки роботи, професійне навчання, навчання в рамках професійного консультування тощо.

У CBOP та ePracy щодня доступні приблизно 70 тисяч робочих місць. пропозиції роботи та інші форми професійної активізації.

Пропозиції можна шукати за допомогою доступних фільтрів, таких як: професія, робоче місце, навантаження, зарплата тощо.

Portal Eures https://eures.praca.gov.pl (j. ukraiński) (informacje o ofertach pracy w Europie)

Мережа EURES (EuropeanEmploymentServices) була заснована в 1993 році відповідно до законодавства ЄС Європейською комісією. Мережа EURES працює у всіх країнах-членах ЄС та ЄАВТ для підтримки мобільності працівників на європейському ринку праці.

Мережа EURES складається з державних служб зайнятості країн-членів ЄС та ЄАВТ, а також інших уповноважених організацій на місцевому, регіональному, національному та ЄС рівнях, які працюють у сфері зайнятості.

Мережа EURES надає послуги ЄС з працевлаштування та інформування про умови життя та роботи в країнах ЄС та ЄАВТ.

Послуги мережі EURES, як правило, доступні та адресовані шукачам роботи, зацікавленим у переїзді до іншої держави-члена з метою працевлаштування, а також роботодавцям, які бажають найняти працівників з іншої країни-члена ЄС або ЄАВТ.

Послуги мережі EURES для безробітних і шукачів роботи є безкоштовними.

Є версія українською мовою.