SZKOLENIA I PROJEKTY UE

Historycznie Polskę cechowało dostrzegalne zjawisko emigracji a przystąpienie Polski do UE w 2004 r. nadało temu zjawisku, głównie w wymiarze ekonomicznym (wyższy standard życia oraz warunków pracy i wynagradzania), zupełnie nowej dynamiki. Dzięki zasadzie swobodnego przepływu osób w ramach jednolitego rynku UE (włączając w to EOG) oraz z uwagi na ogromne różnice w wynagrodzeniu za pracę, znacząco nasiliły się migracje zarobkowe Polaków do krajów Europy zachodniej. Migracje Polaków po 1 maja 2004 r. były masowe z dużym odsetkiem osób o wysokich kwalifikacjach.

Od kilku lat zmienia się jednak charakter procesów migracyjnych w Polsce. Dostrzegalny jest trwały trend, nieznany dotychczas w Polsce, a z pewnością nie w takiej skali, napływu pracowników migrujących do Polski (spoza UE) spowodowany m.in. wprowadzeniem przepisów uprawniających cudzoziemców do podejmowania czasowego zatrudnienia w Polsce, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Polski rynek pracy staje się coraz atrakcyjniejszy dla cudzoziemców a dodatkowo obserwujemy zmiany w jego strukturze (niedobory) wywołane m.in. wcześniej opisywanymi zjawiskami emigracji poakcesyjnej. Obok zjawisk pozytywnych dla rynku pracy (zaspokajanie podaży na pracę w wielu segmentach rynku pracy) dostrzegane są także te negatywne – praca w szarej strefie, wyzysk, omijanie i łamanie praw pracowniczych, ograniczanie należnego wynagrodzenia, także zjawiska pracy przymusowej i handlu ludźmi. Aby skutecznie sprostać wyzwaniom i eliminować negatywne zjawiska potrzebne są strategiczne działania instytucjonalne: organów państwa i samorządów lokalnych oraz ich agend, organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych – organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Związki zawodowe w Europie zachodniej w wielu przypadkach skutecznie odpowiedziały na wyzwania związane z masową emigracją polskich pracowników. Jednym z lepszych przykładów są działania norweskich związków zawodowych, które starają się działać dla i wraz z liczną emigracją Polek i Polaków, których jest w Norwegii ponad 100 tysięcy. Wiele jest jednak wciąż do zrobienia. Wyraźnie widać, że powinniśmy wymieniać doświadczenia i dobre praktyki w perspektywie międzynarodowej.

To właśnie dlatego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz ze swoimi strategicznymi partnerami:

 • Norweską Konfederacją Związków Zawodowych (Landsorganisasjonen i Norge), największą centralą związkową w Norwegii (www.lo.no),
 • Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, jedną z największych w Polsce organizacji pozarządowych zorientowanych na pomoc migrantom i uchodźcom (https://interwencjaprawna.pl/),
 • Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Ukraińskich w Polsce, jedynym związkiem zawodowym w Polsce zorientowanym głównie na obronę praw i reprezentowanie interesów pracowników cudzoziemskich w Polsce (https://mzzpup.blogspot.com/).

realizuje - ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu “Dialog Społeczny – Godna Praca” - projekt SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich). Projekt rozpoczął się w lutym 2020 roku i trwa 24 miesiące.

Na podstawie doświadczeń norweskich, w szczególności norweskich związków zawodowych oraz wykorzystując wiedzę i doświadczenia praktyczne ekspertów Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce chcemy jak najlepiej przygotować związkowców z OPZZ do działania dla i wraz z pracownikami migrującymi na polskim rynku pracy. Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Biorąc także pod uwagę, że w 2016 r. Rada Ministrów unieważniła dokument „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” z 2012 r., określający dotychczas działania państwa w zakresie polityki migracyjnej, chcemy - przy współpracy z partnerami projektu - przygotować założenia nowej, aktualnej i uwzględniającej założenia Godnej Pracy w rozumieniu MOP, polityki migracyjnej Polski, którą będziemy chcieli zaprezentować na forum Rady Dialogu Społecznego.


Zachęcamy do zapoznania się z filmikiem z wizyty studyjnej w Norwegii:

Informujemy, że dnia 26.01.2022 dokonano wyboru ofert na poniższe zadania:

1. zapewnienia

• 110 noclegów dla uczestników warsztatów i ekspertów,

• pełnego, całodziennego wyżywienia dla uczestników warsztatów i ekspertów 220 osobodni,

• sal szkoleniowych podczas pięciu dwudniowych warsztatów

Wygrała firma Logros sp. z o.o.

2. 1 eksperta do przeprowadzenia 5 warsztatów krajowych pt. „Model skandynawski a polska rzeczywistość” dot. rynku pracy. Każde szkolenie realizowane będzie w innym województwie: pomorskim, dolnośląskim, opolskim, lubuskim, podkarpackim.

Wygrała firma Pre Dialog sp. z o. o.

Głównym celem projektu MIGRIGHT: Poprawa dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce (MIGRIGHT: Improving social dialogue for a decent work of migrants and refugees in Poland), realizowanego ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu “Dialog Społeczny – Godna Praca”, jest zwiększenie zdolności partnerów społecznych do uczestnictwa w trójstronnym i dwustronnym dialogu społecznych w Polsce, poprzez transfer najlepszych praktyk i szkolenia w zakresie wspierania praw pracowników migrujących i uchodźców oraz zapewnienie godnych warunków pracy tej grupie pracowników.

Szczegółowe cele projektu to:

 • Cel 1: Poprawa dialogu społecznego i współpracy poprzez zwiększenie profesjonalizacji dialogu społecznego w obszarze migracji i stosunków pracy poprzez lepsze przygotowanie jego uczestników i oparcie dialogu na faktach (tworzenie polityki opartej na dowodach – evidence-based policy making).
 • Cel 2: Uwrażliwienie uczestników dialogu społecznego w zakresie polityki migracyjnej i polityki zatrudnienia w Polsce poprzez opracowanie zestawu wytycznych i zaleceń dotyczących współpracy między uczestnikami dialogu, które wspierałyby przyjazne środowisko dialogu w celu omawiania praw pracowników migrujących i uchodźców oraz zapewnienie godnych warunków pracy dla tej grupy pracowników.
 • Cel 3: Upowszechnianie wiedzy na temat działań partnerów dialogu społecznego w Polsce i Norwegii w zakresie wspierania praw pracowników migrujących i uchodźców oraz zapewnienia godnych warunków pracy tej grupie pracowników poprzez organizację konferencji z udziałem partnerów dialogu społecznego z Polski i Norwegii.

Projekt pomoże promować ideę godnej pracy (Decent Work) i skupi się przede wszystkim na kwestii praw pracowniczych oraz równości szans i równiego traktowania pracowników migrujących i uchodźców. Uwzględnione zostaną również praktyki działania prywatnych agencji pośrednictwa pracy i innych osób rekrutujących pracowników, które mogą wykorzystywać na rynku pracy pracowników o niskich kwalifikacjach oraz tych którzy rozpaczliwie poszukują pracy (promowanie odpowiedzialnych praktyk zatrudniania wśród organizacji pracodawców).

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest partnerem projektu. Liderem projektu jest Federacja Przedsiębiorców Polskich (http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/), a pozostałymi partnerami: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE: https://www.case-research.eu/pl) oraz Konfederacja Przedsiębiorczości Norweskiej (Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO: https://www.nho.no/). 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPZZ/P/1691/2020/IDS w ramach projektu  POWR.02.20.00-00-0005/18-00

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe w ramach projektu: Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce” o numerze OPZZ/P/1691/2020/IDS, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferenci wybrani do realizacji zamówienia:

 • UpHOTEL sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, 20 355,00 zł (łączna kwota na I i III część zamówienia), data wpływu oferty: 03.09.2020
 • V HOTEL Sp. z o. o., ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, 8 656,00 zł (II część zamówienia), data wpływu oferty: 31.08.2020 r.

Termin na składanie ofert: do 4 września 2020 r. do godziny 23.59.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych informuje o przedłużeniu terminu  składania ofert o 8 dni dot. postępowania nr OPZZ/P/1691/IDS w ramach projektu: Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce” POWR 02-20-00-00-0005/18, współfinansowanego ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dostarczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i wynajmu sal.


Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach projektu „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce”

W związku z realizacją projektu: „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce” współfinansowanego ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaprasza do udziału w konkursie ofert na dostarczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i wynajmu sal.

WSPÓLNY SŁOWNIK CPV

55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 – hotelarskie usługi noclegów

TRYB ZAMÓWIENIA

 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dalej „Wytyczne”.
 • Termin na składanie ofert: do 27 sierpnia 2020 r.
 • Rozstrzygnięcie ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe nastąpi: 28 sierpnia 2020 r.
 • Termin związania ofertą Zamawiający ustala na 30 dni.
 • Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Pełna treść ogłoszenia w Załączniku.
 • Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Anna Czerkies, tel.797 556 883, e-mail: czerkies@opzz.org.pl

Załączniki:


Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach projektu „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce”

W związku z realizacją projektu: 

„Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce” 

współfinansowanego ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaprasza do udziału w konkursie ofert na dostarczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i wynajmu sal.

WSPÓLNY SŁOWNIK CPV

55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

 55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 – hotelarskie usługi noclegów


TRYB ZAMÓWIENIA

 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dalej „Wytyczne”.
 • Termin na składanie ofert: do 16 marca 2020 r.
 • Rozstrzygnięcie ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe nastąpi: 17 marca 2020 r.
 • Termin związania ofertą Zamawiający ustala na 30 dni.
 • Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Pełna treść ogłoszenia w Załączniku.
 • Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Anna Czerkies, tel.797 556 883, e-mail: czerkies@opzz.org.pl.

Załącznik 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej

Załącznik 4 - Formularz oferty 
 

 


Unieważnienie zapytania ofertowego NR OPZZ/P/630/2020/IDS

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych informuje o unieważnieniu postępowania nr OPZZ/03/2020/ IDS w ramach projektu: „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce” POWR 02-20-00-00-0005/18, współfinansowanego ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na dostarczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i wynajmu sal.

1.     ZAMAWIAJĄCY

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (w skrócie -OPZZ)

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

NIP: 5260251339

REGON: 001133016

2.     ZAMAWIAJĄCY – PARTNER PROJEKTU

Federacja Związków Zawodowych i Hutników w Polsce ( w skrócie -FZZM)

ul. Długa 29, 00-238 Warszawa

NIP: 5260251575

REGON: 001081992

UZASADNIENIE

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z punktem VIII ust. 4.” Zapytanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny”.

Unieważnienie nastąpiło w związku z koniecznością zmian w przedmiocie zamówienia i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.

Ogłoszenie w trybie rozeznania rynku

Zapraszamy do składania formularzy cenowych w odpowiedzi na załączone poniżej ogłoszenie. Procedura prowadzona jest w celu potwierdzenia ceny na usługi szkoleniowe w ramach projektu „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce”.

Załącznik: Rozeznanie cenowe szkolenia OPZZ

Załącznik 2: Formularz cenowy

Zapraszamy do składania formularzy cenowych w odpowiedzi na załączone poniżej ogłoszenie. Procedura prowadzona jest w celu potwierdzenia ceny na usługi szkoleniowe w ramach projektu „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce”.

Załącznik: OGŁOSZENIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU