Rada OPZZ Województwa Łódzkiego w Partnerstwie z Radą OPZZ Województwa Świętokrzyskiego realizuje projekt pn. „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest profesjonalizacja i zwiększenie uczestnictwa członków związków zawodowych zrzeszonych w Radzie OPZZ Województwa Łódzkiego i Radzie OPZZ Województwa Świętokrzyskiego w strukturach dialogowych mających wpływ na kształtowanie strategii, umiejętności i rozwój kapitału ludzkiego.
Dofinansowanie z UE: 532 272,44 PLN Nr umowy: POWR.02.20.00-00-0004/18
Lider: Rada OPZZ Województwa Łódzkiego
Partner: Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Projektu: siedziba Rady OPZZ Województwa Łódzkiego, Pl. Zwycięstwa 13, 90-047 Łódź
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy
Instytucja Finansująca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Okres realizacji projektu: od 2019-05-01 do 2021-04-30
Działania podejmowane w ramach projektu:
1. Wypracowanie profilu kompetencyjnego uczestnika dialogu społecznego.
2. Analiza kompetencji przedstawicieli partnerów społecznych.
3. Wypracowanie mechanizmów wsparcia kompetencji przedstawicieli partnerów społecznych.
4. Wypracowanie zasad i narzędzi do weryfikacji aktywności partnerów społecznych.

5. Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych, e-learningowych dla przedstawicieli partnerów społecznych. Program szkoleń ustalony będzie na podstawie wyników badań kompetencji i deficytów kompetencyjnych.

Szkolenia w ramach projektu „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego”

Temat

Liczba uczestników

Termin

Rodzaj szkolenia

Zasady działania i uprawnienia organów samorządowych i rządowych - kompendium wiedzy dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych 

20 osób

5.2020 – 4.2021

e-learning

Dyskryminacja - najważniejsze informacje dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych

20 osób

5.2020 – 4.2021

e-learning

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – niezbędne informacje dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych

20 osób

5.2020 – 4.2021

e-learning

Komunikacja on-line dla uczestników dialogu społecznego

60 osób

6.2020 – 11.2020

indywidualne zdalne

Wystąpienia publiczne i etykieta dla uczestników dialogu społecznego

20 osób

8.2020 – 4.2021

e-learning

Asertywność i radzenie sobie ze stresem dla uczestników dialogu społecznego

20 osób

8.2020 – 4.2021

e-learning

Współpraca z innymi w dialogu społecznym                                                                           

20 osób              

7.2021 -      

8.2021

  e-learning        

Radzenie sobie ze zmianą dla uczestników dialogu społecznego                                              

20 osób              

7.2021 -      

8.2021

e-learning          

Kontakt w sprawie rekrutacji: lodz@opzz.org.pl lub kielce@opzz.org.pl

Łódź, dn. 22.04.2019 r.

   

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/REK/2019

Świadczenie pracy polegającej na udzielaniu wsparcia merytorycznego w zakresie kompetencji partnerów społecznych

Rada OPZZ Województwa Łódzkiego (zwana dalej „Zamawiającym”) w partnerstwie z Radą OPZZ Województwa Świętokrzyskiego, realizując projekt pt. „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego” (dalej „Projekt”) o numerze POWR.02.20.00-00-0004/18, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, poddziałanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, poszukuje osoby, która będzie świadczyła pracę polegającą na udzielaniu wsparcia merytorycznego w zakresie kompetencji partnerów społecznych przy tworzeniu narzędzi do weryfikacji deficytów kompetencyjnych uczestników dialogu społecznego w zakresie funkcjonowania ciał dialogowych, potrzeb rynku pracy i edukacji.

Zamówienie realizowane jest w trybie Rozeznania Rynku, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie pracy polegającej na udzielaniu wsparcia merytorycznego w zakresie kompetencji partnerów społecznych przy tworzeniu narzędzi do weryfikacji deficytów kompetencyjnych uczestników dialogu społecznego w zakresie funkcjonowania ciał dialogowych, potrzeb rynku pracy i edukacji, specjalistom ds. badania kompetencji oraz deficytów kompetencyjnych przez okres 3 miesięcy w łącznym wymiarze 40 godzin (forma zatrudnienia: umowa zlecenie).

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Praca realizowana będzie w okresie od 02/05/2019 do 31/07/2019 (3 miesiące) łącznie w wymiarze 40 godzin.

WYMAGANIA

Wymagania:

 • Posiadanie minimum średniego wykształcenia
 • Znajomość struktur Instytucji Dialogu Społecznego oraz specyfiki ich działalności
 • Znajomość specyfiki pracy związków zawodowych,
 • Obsługa komputera w podstawowym zakresie,
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Nienaganna kultura osobista i wysoki poziom profesjonalizmu.

Łączne zaangażowanie zawodowe osoby wykonującej pracę nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie przez cały okres zaangażowania (zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności…”).

Osoba wykonująca pracę nie może być powiązana z Zamawiającym przez stosunek pracy.

Czas związania ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty.

Złożenie oferty cenowej oznacza akceptację w pełni i bez zastrzeżeń treści i postanowień niniejszego Rozeznania Rynku i wszystkich stawianych w nim warunków.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Termin złożenia oferty: 29/04/2019, godz. 12:00.

Oferty można składać pocztą, kurierem lub osobiście na adres: Rada OPZZ Województwa Łódzkiego, Pl. Zwycięstwa 13, 90-047 Łódź

Oferty powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach oraz opatrzone nazwą i adresem Zamawiającego, a także adnotacją: „Rozeznanie Rynku nr 1/REK/2019”.

Oferty można składać również drogą elektroniczną, na adres e-mail: opzzlodz@gmail.com

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: „Rozeznanie Rynku nr 1/REK/2019”.

W przypadku ofert nadesłanych pocztą lub kurierem, o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Rady OPZZ Województwa Łódzkiego.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania Rynku wraz z Załącznikiem nr 2.

Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego oraz odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury Rozeznania Rynku: Małgorzata Waleska, kierowniczka projektu – mail: opzzlodz@gmail.com tel. +48 605 326 255.

WYBÓR OFERTY

Zamawiający podpisze umowę z osobą, której oferta będzie kompletna, złożona w terminie, będzie spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Rozeznaniu Rynku, a także będzie zachowywać cenę rynkową ustaloną w niniejszym postępowaniu.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN W UMOWIE

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

 • konieczności zmiany harmonogramu projektu i finansowania uwarunkowanych prawidłową realizacją projektu,
 • przedłużenia/skrócenia okresu realizacji projektu,
 • wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy,

Po ewentualnych urzędowych zmianach w obowiązujących przepisach podatkowych.

Zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, niezależnej od stron, której strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, jak również nie mogły jej zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej.


Załącznik


Łódź, dn. 20.04.2020 r.

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/REK/2020

Praca na stanowisku specjalista/tka ds. rekrutacji i weryfikacji kompetencji nabytych w czasie szkoleń

Rada OPZZ Województwa Łódzkiego (zwana dalej „Zamawiającym”) w partnerstwie z Radą OPZZ Województwa Świętokrzyskiego, realizując projekt pt. „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego” (dalej „Projekt”) o numerze POWR.02.20.00-00-0004/18, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, poddziałanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, poszukuje osoby na stanowisko specjalisty/tki ds. rekrutacji i weryfikacji kompetencji nabytych w czasie szkoleń.

Zamówienie realizowane jest w trybie Rozeznania Rynku, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie pracy na stanowisku specjalisty/tki ds. rekrutacji i weryfikacji kompetencji nabytych w czasie szkoleń przez okres 12 miesięcy w wymiarze czasu 31 godzin miesięcznie (forma zatrudnienia: umowa zlecenie). W ramach zatrudnienia przewidziane są do realizacji poniższe zadania:

 • rekrutowanie uczestników na realizowane szkolenia stacjonarne, indywidualne i e-learningowe, przekazywanie list uczestników poszczególnych szkoleń kierownikowi projektu,
 • przygotowanie narzędzi badawczych do weryfikacji kluczowych kompetencji do każdego tematu szkolenia w konsultacji z trenerem - testy wiedzy,
 • przeprowadzenie weryfikacji kompetencji nabytych przez uczestników poszczególnych szkoleń na podstawie testów wiedzy i ustalenie poziomu kompetencji osiągniętego przez uczestników szkolenia oraz porównanie go z poziomem pożądanym w profilu kompetencyjnym,
 • przygotowanie miesięcznych raportów z przeprowadzonej weryfikacji kompetencji nabytych przez uczestników szkoleń i przekazanie raportów kierownikowi projektu.
 • Inne czynności niezbędne do realizacji ww. zadań.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Praca specjalisty/tki ds. rekrutacji i weryfikacji kompetencji nabytych w czasie szkoleń realizowana będzie w okresie od 01/05/2020 do 30/04/2021 (12 miesięcy) w wymiarze 31 godzin miesięcznie.

WYMAGANIA

Wymagania względem osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty/tki ds. rekrutacji i weryfikacji kompetencji nabytych w czasie szkoleń:

 • Posiadanie minimum średniego wykształcenia,
 • Znajomość specyfiki pracy ze związkami zawodowymi,
 • Obsługa komputera w podstawowym zakresie,
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Nienaganna kultura osobista i wysoki poziom profesjonalizmu.

Łączne zaangażowanie zawodowe osoby wykonującej pracę na stanowisku specjalisty/tki ds. rekrutacji i weryfikacji kompetencji nabytych w czasie szkoleń nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie przez cały okres zaangażowania (zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności…”).

Osoba wykonująca pracę na stanowisku specjalisty/tki ds. rekrutacji i weryfikacji kompetencji nabytych w czasie szkoleń nie może być powiązana z Zamawiającym przez stosunek pracy.

Czas związania ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty.

Złożenie oferty cenowej oznacza akceptację w pełni i bez zastrzeżeń treści i postanowień niniejszego Rozeznania Rynku i wszystkich stawianych w nim warunków.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Termin złożenia oferty: 27/04/2020, godz. 12:00.

Oferty można składać pocztą, kurierem lub osobiście na adres: Rada OPZZ Województwa Łódzkiego, Pl. Zwycięstwa 13, 90-047 Łódź

Oferty powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach oraz opatrzone nazwą i adresem Zamawiającego, a także adnotacją: „Rozeznanie Rynku nr 1/REK/2020”.

Oferty można składać również drogą elektroniczną, na adres e-mail: opzzlodz@gmail.com

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: „Rozeznanie Rynku nr 1/REK/2020”.

W przypadku ofert nadesłanych pocztą lub kurierem, o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Rady OPZZ Województwa Łódzkiego.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania Rynku wraz z Załącznikiem nr 2.

Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego oraz odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury Rozeznania Rynku: Małgorzata Waleska, kierowniczka projektu – mail: opzzlodz@gmail.com tel. +48 605 326 255.

WYBÓR OFERTY

Zamawiający podpisze umowę z osobą, której oferta będzie kompletna, złożona w terminie, będzie spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Rozeznaniu Rynku, a także będzie zachowywać cenę rynkową ustaloną w niniejszym postępowaniu.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN W UMOWIE

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

 • konieczności zmiany harmonogramu projektu i finansowania uwarunkowanych prawidłową realizacją projektu,
 • przedłużenia/skrócenia okresu realizacji projektu,
 • wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy,

Po ewentualnych urzędowych zmianach w obowiązujących przepisach podatkowych.

Zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, niezależnej od stron, której strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, jak również nie mogły jej zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej.


Załącznik


Łódź, dn. 22/04/2019

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/REK/2019

Świadczenie pracy polegającej na udzielaniu wsparcia merytorycznego w zakresie kompetencji partnerów społecznych

Rada OPZZ Województwa Łódzkiego w partnerstwie z Radą OPZZ Województwa Świętokrzyskiego (zwana dalej „Zamawiającym”), realizując projekt pt. „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego” (dalej „Projekt”) o numerze POWR.02.20.00-00-0004/18, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, poddziałanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, poszukuje osoby, która będzie świadczyła pracę polegającą na udzielaniu wsparcia merytorycznego w zakresie kompetencji partnerów społecznych przy tworzeniu narzędzi do weryfikacji deficytów kompetencyjnych uczestników dialogu społecznego w zakresie funkcjonowania ciał dialogowych, potrzeb rynku pracy i edukacji.

Zamówienie realizowane jest w trybie Rozeznania Rynku, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie pracy polegającej na udzielaniu wsparcia merytorycznego w zakresie kompetencji partnerów społecznych przy tworzeniu narzędzi do weryfikacji deficytów kompetencyjnych uczestników dialogu społecznego w zakresie funkcjonowania ciał dialogowych, potrzeb rynku pracy i edukacji, specjalistom ds. badania kompetencji oraz deficytów kompetencyjnych przez okres 3 miesięcy w łącznym wymiarze 40 godzin (forma zatrudnienia: umowa zlecenie).

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Praca realizowana będzie w okresie od 02/05/2019 do 31/07/2019 (3 miesiące) łącznie w wymiarze 40 godzin.

WYMAGANIA

Wymagania:

 • Posiadanie minimum średniego wykształcenia
 • Znajomość struktur Instytucji Dialogu Społecznego oraz specyfiki ich działalności
 • Znajomość specyfiki pracy związków zawodowych,
 • Obsługa komputera w podstawowym zakresie,
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Nienaganna kultura osobista i wysoki poziom profesjonalizmu.

Łączne zaangażowanie zawodowe osoby wykonującej pracę nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie przez cały okres zaangażowania (zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności…”).

Osoba wykonująca pracę nie może być powiązana z Zamawiającym przez stosunek pracy.

Czas związania ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty.

Złożenie oferty cenowej oznacza akceptację w pełni i bez zastrzeżeń treści i postanowień niniejszego Rozeznania Rynku i wszystkich stawianych w nim warunków.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Termin złożenia oferty: 29/04/2019, godz. 12:00.

Oferty można składać pocztą, kurierem lub osobiście na adres: Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

Oferty powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach oraz opatrzone nazwą i adresem Zamawiającego, a także adnotacją: „Rozeznanie Rynku nr 2/REK/2019”.

Oferty można składać również drogą elektroniczną, na adres e-mail: opzzlodz@gmail.com

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: „Rozeznanie Rynku nr 2/REK/2019”.

W przypadku ofert nadesłanych pocztą lub kurierem, o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania Rynku wraz z Załącznikiem nr 2.

Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego oraz odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury Rozeznania Rynku: Małgorzata Waleska, kierowniczka projektu – mail: opzzlodz@gmail.com tel. +48 605 326 255.

WYBÓR OFERTY

Zamawiający podpisze umowę z osobą, której oferta będzie kompletna, złożona w terminie, będzie spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Rozeznaniu Rynku, a także będzie zachowywać cenę rynkową ustaloną w niniejszym postępowaniu.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN W UMOWIE

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

 • konieczności zmiany harmonogramu projektu i finansowania uwarunkowanych prawidłową realizacją projektu,
 • przedłużenia/skrócenia okresu realizacji projektu,
 • wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy,

Po ewentualnych urzędowych zmianach w obowiązujących przepisach podatkowych.

Zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, niezależnej od stron, której strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, jak również nie mogły jej zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej.


Załącznik


Łódź, dn. 20/04/2020

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/REK/2020

Praca na stanowisku specjalista/tka ds. monitorowania aktywności partnerów społecznych

Rada OPZZ Województwa Łódzkiego (zwana dalej „Zamawiającym”) w partnerstwie z Radą OPZZ Województwa Świętokrzyskiego, realizując projekt pt. „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego” (dalej „Projekt”) o numerze POWR.02.20.00-00-0004/18, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, poddziałanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, poszukuje osoby na stanowisko specjalisty/tki ds. monitorowania aktywności partnerów społecznych w ciałach dialogowych z ramienia Rady OPZZ Województwa Łódzkiego.

Zamówienie realizowane jest w trybie Rozeznania Rynku, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie pracy na stanowisku specjalisty/tki ds. monitorowania aktywności partnerów społecznych w ciałach dialogowych z ramienia Rady OPZZ Województwa Łódzkiego przez okres 12 miesięcy w wymiarze czasu 40 godzin miesięcznie (forma zatrudnienia: umowa zlecenie). W ramach zatrudnienia specjalista/tka będzie świadczyć usługi polegające na monitorowaniu aktywności partnerów społecznych Rady OPZZ Województwa Łódzkiego (dalej OPZZ Łódź) w ciałach dialogowych znajdujących się na terenie powiatów, w których działają Zakładowe Organizacje Związkowe zrzeszone w OPZZ Łódź. Do zadań specjalisty/tki będzie należeć również tworzenie raportów z monitorowania, a także wypełnianie zadań wynikających z procedury komunikacji oraz procedury weryfikacji aktywności partnerów społecznych, powstałych w ramach Projektu. Specjalista/tka będzie regularnie zbierać informacje dotyczące spotkań ciał dialogowych za pomocą kontaktu telefonicznego i/lub elektronicznego (e-mail). Komunikacja przebiegać będzie pomiędzy specjalistą/tką ds. monitorowania aktywności partnerów społecznych, a reprezentantami OPZZ Łódź zasiadającymi w ciałach dialogowych oraz przedstawicielami instytucji dialogowych, w których OPZZ Łódź nie posiada swoich delegatów, ale dana instytucja jest przypisana terytorialnie do OPZZ Łódź. Informacje dotyczące bieżących działań danych instytucji dialogowych zamieszczane będą przez specjalistę/tkę na utworzonej w ramach Projektu platformie komunikacji.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Praca specjalisty/tki ds. monitorowania aktywności partnerów społecznych realizowana będzie w okresie od 01/05/2020 do 30/04/2021 (12 miesięcy) w wymiarze 40 godzin miesięcznie.

WYMAGANIA

Wymagania względem osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty/tki ds. monitorowania aktywności partnerów społecznych:

 • Posiadanie minimum średniego wykształcenia,
 • Znajomość specyfiki pracy ze związkami zawodowymi,
 • Obsługa komputera w podstawowym zakresie,
 • Znajomość struktur Instytucji Dialogu Społecznego,
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Nienaganna kultura osobista i wysoki poziom profesjonalizmu.

Łączne zaangażowanie zawodowe osoby wykonującej pracę na stanowisku specjalisty/tki ds. monitorowania aktywności partnerów społecznych nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie przez cały okres zaangażowania (zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności…”).

Osoba wykonująca pracę na stanowisku specjalisty/tki ds. monitorowania aktywności partnerów społecznych nie może być powiązana z Zamawiającym przez stosunek pracy.

Czas związania ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty.

Złożenie oferty cenowej oznacza akceptację w pełni i bez zastrzeżeń treści i postanowień niniejszego Rozeznania Rynku i wszystkich stawianych w nim warunków.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Termin złożenia oferty: 27/04/2020, godz. 12:00.

Oferty można składać pocztą, kurierem lub osobiście na adres: Rada OPZZ Województwa Łódzkiego, pl. Zwycięstwa 13, 90-047 Łódź.

Oferty powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach, oraz opatrzone nazwą i adresem Zamawiającego a także adnotacją: „Rozeznanie Rynku nr 2/REK/2020”.

Oferty można składać również drogą elektroniczną, na adres e-mail: opzzlodz@gmail.com

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: „Rozeznanie Rynku nr 2/REK/2020”.

W przypadku ofert nadesłanych pocztą lub kurierem, o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Rady OPZZ Województwa Łódzkiego.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania Rynku wraz z Załącznikiem nr 2.

Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego oraz odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury Rozeznania Rynku: Małgorzata Waleska, kierowniczka projektu – mail: opzzlodz@gmail.com tel. +48 605 326 255.

WYBÓR OFERTY

Zamawiający podpisze umowę z osobą, której oferta będzie kompletna, złożona w terminie, będzie spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Rozeznaniu Rynku, a także będzie zachowywać cenę rynkową ustaloną w niniejszym postępowaniu.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN W UMOWIE

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

 • konieczności zmiany harmonogramu projektu i finansowania uwarunkowanych prawidłową realizacją projektu,
 • przedłużenia/skrócenia okresu realizacji projektu,
 • wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy,

Po ewentualnych urzędowych zmianach w obowiązujących przepisach podatkowych.

Zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, niezależnej od stron, której strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, jak również nie mogły jej zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej.


Załącznik


Łódź, dn. 20.04.2020 r.

ROZEZNANIE RYNKU nr 3/REK/2020

Praca na stanowisku specjalista/tka ds. monitorowania aktywności partnerów społecznych

Rada OPZZ Województwa Łódzkiego w partnerstwie z Radą OPZZ Województwa Świętokrzyskiego (zwana dalej „Zamawiającym”), realizując projekt pt. „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego” (dalej „Projekt”) o numerze POWR.02.20.00-00-0004/18, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, poddziałanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, poszukuje osoby na stanowisko specjalisty/tki ds. monitorowania aktywności partnerów społecznych w ciałach dialogowych z ramienia Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego.

Zamówienie realizowane jest w trybie Rozeznania Rynku, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie pracy na stanowisku specjalisty/tki ds. monitorowania aktywności partnerów społecznych w ciałach dialogowych z ramienia Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego przez okres 12 miesięcy w wymiarze czasu 35 godzin miesięcznie (forma zatrudnienia: umowa zlecenie). W ramach zatrudnienia specjalista/tka będzie świadczyć usługi polegające na monitorowaniu aktywności partnerów społecznych Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego (dalej OPZZ Kielce) w ciałach dialogowych znajdujących się na terenie powiatów, w których działają Zakładowe Organizacje Związkowe zrzeszone w OPZZ Kielce. Do zadań specjalisty/tki będzie należeć również tworzenie raportów z monitorowania, a także wypełnianie zadań wynikających z procedury komunikacji oraz procedury weryfikacji aktywności partnerów społecznych, powstałych w ramach Projektu. Specjalista/tka będzie regularnie zbierać informacje dotyczące spotkań ciał dialogowych za pomocą kontaktu telefonicznego i/lub elektronicznego (e-mail). Komunikacja przebiegać będzie pomiędzy specjalistą/tką ds. monitorowania aktywności partnerów społecznych, a reprezentantami OPZZ Kielce zasiadającymi w ciałach dialogowych oraz przedstawicielami instytucji dialogowych, w których OPZZ Kielce nie posiada swoich delegatów, ale dana instytucja jest przypisana terytorialnie do OPZZ Kielce. Informacje dotyczące bieżących działań danych instytucji dialogowych zamieszczane będą przez specjalistę/tkę na utworzonej w ramach Projektu platformie komunikacji.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Praca specjalisty/tki ds. monitorowania aktywności partnerów społecznych realizowana będzie w okresie od 01/05/2020 do 30/04/2021 (12 miesięcy) w wymiarze 35 godzin miesięcznie.

WYMAGANIA

Wymagania względem osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty/tki ds. monitorowania aktywności partnerów społecznych:

 • Posiadanie minimum średniego wykształcenia,
 • Znajomość specyfiki pracy ze związkami zawodowymi,
 • Obsługa komputera w podstawowym zakresie,
 • Znajomość struktur Instytucji Dialogu Społecznego,
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Nienaganna kultura osobista i wysoki poziom profesjonalizmu.

Łączne zaangażowanie zawodowe osoby wykonującej pracę na stanowisku specjalisty/tki ds. monitorowania aktywności partnerów społecznych nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie przez cały okres zaangażowania (zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności…”).

Osoba wykonująca pracę na stanowisku specjalisty/tki ds. monitorowania aktywności partnerów społecznych nie może być powiązana z Zamawiającym przez stosunek pracy.

Czas związania ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty.

Złożenie oferty cenowej oznacza akceptację w pełni i bez zastrzeżeń treści i postanowień niniejszego Rozeznania Rynku i wszystkich stawianych w nim warunków.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Termin złożenia oferty: 27/04/2020, godz. 12:00.

Oferty można składać pocztą, kurierem lub osobiście na adres: Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce.

Oferty powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach, oraz opatrzone nazwą i adresem Zamawiającego a także adnotacją: „Rozeznanie Rynku nr 3/REK/2020”.

Oferty można składać również drogą elektroniczną, na adres e-mail: opzzlodz@gmail.com

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: „Rozeznanie Rynku nr 3/REK/2020”.

W przypadku ofert nadesłanych pocztą lub kurierem, o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania Rynku wraz z Załącznikiem nr 2.

Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego oraz odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury Rozeznania Rynku: Małgorzata Waleska, kierowniczka projektu – mail: opzzlodz@gmail.com tel. +48 605 326 255.

WYBÓR OFERTY

Zamawiający podpisze umowę z osobą, której oferta będzie kompletna, złożona w terminie, będzie spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Rozeznaniu Rynku, a także będzie zachowywać cenę rynkową ustaloną w niniejszym postępowaniu.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN W UMOWIE

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

 • konieczności zmiany harmonogramu projektu i finansowania uwarunkowanych prawidłową realizacją projektu,
 • przedłużenia/skrócenia okresu realizacji projektu,
 • wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy,

Po ewentualnych urzędowych zmianach w obowiązujących przepisach podatkowych.

Zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, niezależnej od stron, której strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, jak również nie mogły jej zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej.


Załącznik


Projekt Partnerski:

Rada OPZZ Województwa Łódzkiego i Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego

Biuro Projektu: Rada OPZZ Województwa Łódzkiego,

                                                Pl. Zwycięstwa 13, 90-047 Łódź


Informacja o szkoleniach w projekcie 7.2020