Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPZZ/P/1691/2020/IDS w ramach projektu  POWR.02.20.00-00-0005/18-00

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe w ramach projektu: Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce” o numerze OPZZ/P/1691/2020/IDS, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferenci wybrani do realizacji zamówienia:

 • UpHOTEL sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, 20 355,00 zł (łączna kwota na I i III część zamówienia), data wpływu oferty: 03.09.2020
 • V HOTEL Sp. z o. o., ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, 8 656,00 zł (II część zamówienia), data wpływu oferty: 31.08.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach projektu „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce”


W związku z realizacją projektu: „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce” współfinansowanego ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaprasza do udziału w konkursie ofert na dostarczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i wynajmu sal.

WSPÓLNY SŁOWNIK CPV

55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

 55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 – hotelarskie usługi noclegów


TRYB ZAMÓWIENIA

 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dalej „Wytyczne”.
 • Termin na składanie ofert: do 16 marca 2020 r.
 • Rozstrzygnięcie ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe nastąpi: 17 marca 2020 r.
 • Termin związania ofertą Zamawiający ustala na 30 dni.
 • Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Pełna treść ogłoszenia w Załączniku.
 • Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Anna Czerkies, tel.797 556 883, e-mail: czerkies@opzz.org.pl

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z punktem VIII ust. 4. ”Zapytanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny”. Unieważnienie nastąpiło w związku z koniecznością zmian w przedmiocie zamówienia i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy. „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce” Numer umowy o dofinansowanie: POWR 02-20-00-00-0005/18

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

1.2 Numer i nazwa Działania: 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy 

1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 

1.4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

1.5 Numer naboru: POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18 

1.6 Tytuł projektu: Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce 

1.7 Okres realizacji projektu: od: 2019-04-01 do: 2021-03-31  

1.8 Obszar realizacji projektu: Cała Polska 


Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich min. 280 przedstawicieli pracowników (zrzeszonych w związkach zawodowych) w zakresie efektywnego udziału w pracach instytucji dialogu społecznego w okresie od 1.04.2019 do 30.09.2020 (18 msc.) poprzez udział w serii szkoleń dedykowanych osobom reprezentującym pracowników na poziomie powiatowym, regionalnym, krajowym i przygotowywanych do pracy w instytucjach dialogu społecznego. Projekt będzie realizowany wspólnie przez trzech partnerów społecznych: OPZZ, ZNP i FZZM. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego PO WER poprzez identyfikację braków w wiedzy partnerów społecznych oraz przygotowanie odpowiadającego im programu szkoleniowego i przeszkolenie min. 280 reprezentantów partnerów społecznych, przyczyni się do wzrostu ich wiedzy i pozwoli na usprawnienie roli gremiów dialogu społecznego w kształtowaniu polityki kształcenia zawodowego. Dzięki nabytej wiedzy związkowcy będą mogli bardziej efektywnie włączać się w działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego wpływając na kształtowanie polityki VET w celu lepszego dopasowania umiejętności.

Zapytanie ofertowe nr OPZZ/P183/2019:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.g...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W BIAŁOBRZEGACH

3 października 2019 r. w Białobrzegach w ramach projektu pt. „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce” odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące zasad współpracy z uczestnikami dialogu społecznego reprezentującymi Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Podczas spotkania posłużono się fuzją badania fokusowego i dyskusji moderowanej. Spotkanie poprowadził pan Jarosław Kordziński reprezentujący Centrum Komunikacji i Mediacji "Akademia Dialogu". W wyniku spotkania powstał dokument pn. Wypracowanie i zaktualizowanie mechanizmów wsparcia kompetencji przedstawicieli partnerów społecznych.


...

Szacowanie wartości zamówienia - opracowanie programów szkoleń

W celu ustalenia wartości zamówienia Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu programów szkoleń wraz z ćwiczeniami i podręcznikami dla trenerów w ramach projektu „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce”. 
W załączeniu Szacowanie wartości zamówienia nr OPZZ/AR/3149/2019 wraz z załącznikami.
Na podstawie rozpoznania rynku Wnioskodawca wybrał ofertę następującej firmy: Centrum Komunikacji i Mediacji Akademia Dialogu, ul. Orla 24a, 05-070 Sulejówek ze względu na korzystną cenę 18000,00 zł. Do Wykonawcy zostanie skierowana propozycja umowy za cenę zaproponowaną w ofercie. Po uzgodnieniu terminu podpisania umowy z Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotowego zamówienia. 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż trwa rekrutacja w ramach projektu realizowanego przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w partnerstwie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Federacją Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce pn. „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce.

Naszym celem jest znaczące wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności przedstawicieli OPZZ w ciałach dialogu społecznego w Polsce: Radzie Dialogu Społecznego, jej zespołach i podzespołach problemowych oraz grupach roboczych, wojewódzkich radach dialogu społecznego, trójstronnych zespołach branżowych, radach rynku pracy na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym, sektorowych radach ds. kompetencji, komitetach monitorujących krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz innych instytucjach dialogu społecznego przy ministerstwach i urzędach centralnych. Po etapie rozpoznania potrzeb w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji przedstawicieli OPZZ w ciałach dialogu społecznego na różnych szczeblach projekt wchodzi obecnie w etap ich wzmocnienia. W tym celu przeprowadzimy cykl szkoleń.

Plan, harmonogram i terminy szkoleń są w trakcie opracowywania. Planujemy przeprowadzenie szkoleń zarówno w zakresie wiedzy i kompetencji „twardych” (znajomość prawa, procedur i regulacji) jak i „miękkich” (umiejętności prowadzenia dialogu, negocjacji, formułowania argumentów, wzmacnianie asertywności, przekonywanie do własnego punktu widzenia, itp.). W szczególności będziemy chcieli wzmocnić kompetencje „miękkie”, jednak w formularzu można zadeklarować jakie kompetencje – „twarde”, „miękkie” czy obie, chcielibyście Państwo u siebie wyszkolić. Planujemy trzy tury szkoleń w północnej, centralnej i południowej części Polski w okresie marzec-wrzesień 2020 r. Będą to szkolenia dwudniowe.

Zwracamy się  z prośbą o wypełnienie i przekazanie nam załączonego formularza zgłoszeniowego.

Szczegóły związane z terminami i tematyką poszczególnych szkoleń zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Wypełnione formularze prosimy kierować do pani Anny Czerkies do dn. 14 lutego 2020 r. na adres: czerkies@opzz.org.pl.

W załączeniu przesyłamy także Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami"

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych informuje o unieważnieniu postępowania nr OPZZ/P/1577/IDS w ramach projektu: Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce” POWR 02-20-00-00-0005/18, współfinansowanego ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na dostarczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i wynajmu sal.

 • ZAMAWIAJĄCY
 • ZAMAWIAJĄCY – PARTNER PROJEKTU

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40 , 00-924 Warszawa

NIP: 5260251339

REGON: 001133016

Federacja Związków Zawodowych i Hutników w Polsce

ul. Długa 29, 00-238 Warszawa

NIP: 5260251575

REGON: 001081992

UZASADNIENIE

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z punktem VIII ust. 4.” Zapytanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny”.

Unieważnienie nastąpiło w związku z koniecznością zmian w przedmiocie zamówienia
oraz warunków udziału w postępowaniu.