„Dialog oparty o wiedzę”

od 01-07-2020 r. do 30-06-2022 r.

Rada OPZZ Województwa Łódzkiego realizuje projekt pn. „Dialog oparty o wiedzę” nr POWR.02.20.00-00-0021/19, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Biuro Projektu: siedziba Rady OPZZ Województwa Łódzkiego, Pl. Zwycięstwa 13, 90-047 Łódź

Okres realizacji projektu: od 01-07-2020 r. do 30-06-2022 r.

Dofinansowanie: 623.752,44 zł nr umowy: POWR.02.20.00-00-0021/19-00

Instytucja finansująca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Celem projektu jest profesjonalizacja działań Rady OPZZ Województwa Łódzkiego w strukturach dialogowych mających wpływ na politykę rynku pracy i dostosowanie do jej potrzeb systemów edukacji i szkoleń dzięki danym i wnioskom płynącym z przeprowadzonych trzech badań i analiz społecznych, a także dzięki złożeniu 51 stanowisk wniosków płynących z przeprowadzonych badań, upowszechnieniu oraz zaprezentowaniu wyników badań i analiz w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.

W ramach projektu zaplanowane są trzy badania społeczne:

 • Wpływ koronawirusa na organizację pracy w województwie łódzkim.
 • Pracownicy z Ukrainy sytuacja prawna, potrzeby edukacyjne oraz różnice kulturowe w kontekście ich pracy w Polsce
 • Dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje zawodowe -analiza dostępnych środków, o które mogą aplikować pracodawcy, związki zawodowe, bezrobotni i osobiście pracownicy w woj. łódzkim oraz opinie zainteresowanych stron na temat tych możliwości.

Wyniki badań zostaną upowszechnione, a powstałe w ich wyniku stanowiska i opinie zostaną zgłoszone do instytucji dialogowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Raporty z ww. badań pomogą członkom ciał dialogowych w podejmowaniu decyzji w zakresie rynku pracy i dostosowaniu do jej potrzeb systemów edukacji i szkoleń.
Stanowisko: badacz

Rada OPZZ Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi przygotowując się do realizacji projektu pt. „Dialog oparty o wiedzę” o numerze POWR.02.20.00-00-0021/19, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaprasza do rekrutacji zainteresowane osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku: badacz.

Miejsce pracy: Łódź

Forma i wymiar zatrudnienia: umowa o pracę na 1/2 etatu dla jednego badacza lub po 1/4 etatu dla dwóch badaczy na czas określony – 6 miesięcy

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie metodologii badania, jego ostatecznej konceptualizacji (m.in. ustalanie celu, obszarów i pytań badawczych, hipotez) i operacjonalizacji (m.in. wybór technik badawczych i dobór grupy badawczej, zasad analizy danych)
 • przeprowadzenie pilotażu badań
 • realizacja badań zgodnie z założeniami w projekcie na grupie respondentów min. 350 osób
 • weryfikacja zebranego materiału
 • analiza materiału i wyciągnięcie wniosków
 • testowanie hipotez
 • współpraca z ekspertem ds. merytorycznych
 • współpraca z asystentem

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w realizacji analiz i badań społecznych – warunek konieczny,
 • wykształcenia wyższego,
 • umiejętności planowania i organizowania pracy własnej pod kątem wymaganych terminów,
 • dokładności i skrupulatności,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • dobrej znajomości obsługi komputera (szczególnie pakietu MS Office).

Zainteresowanych prosimy o przesłanie w terminie do 27 kwietnia 2021 r. do godz.15.00 CV wraz z podaniem swoich oczekiwań płacowych w kwocie brutto. W CV prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Radę OPZZ Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi (90-047), Plac Zwycięstwa 13 zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości - dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.

Do CV prosimy załączyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO, z którą należy się zapoznać (załącznik nr 1). Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Rady OPZZ Województwa Łódzkiego w Łodzi (kod 90-047) przy pl. Zwycięstwa 13, listownie (liczy się data wpływu korespondencji) lub mailowo (podpisany skan) na adres: lodz@opzz.org.pl. Wybrane osoby zaprosimy do rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt z kierowniczką projektu – Małgorzatą Waleską (tel. +48 605 326 255).


KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów do pracy w ramach Projektu „Dialog oparty o wiedzę”


Stanowisko: asystent badacza

Rada OPZZ Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi przygotowując się do realizacji projektu pt. „Dialog oparty o wiedzę” o numerze POWR.02.20.00-00-0021/19, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaprasza do rekrutacji zainteresowane osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku: asystent badacza.

Miejsce pracy: biuro projektu w Łodzi oraz inne miejsca związane z realizacją projektu

Forma i wymiar zatrudnienia: umowa o pracę na 1/2 etatu lub umowa zlecenie w wymiarze 80 godzin/miesiąc

Okres zaangażowania: od 05/2021 do 10/2021 (6 miesięcy)

Zakres obowiązków:

 • wspieranie w codziennej pracy badacza realizującego badania
 • wybór osób z grupy docelowej badania
 • umawianie respondentów na badania
 • zbieranie danych badawczych
 • asysta przy realizacji badań
 • transkrypcja wywiadów
 • archiwizacja dokumentów
 • udział w pracach zespołu projektowego

Od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności planowania i organizowania pracy własnej pod kątem wymaganych terminów
 • dokładności i skrupulatności
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • komunikatywności
 • dobrej znajomości obsługi komputera (szczególnie pakietu MS Office)

Zainteresowanych prosimy o przesłanie w terminie do 27 kwietnia 2021 r. do godz.15.00 CV wraz z podaniem swoich oczekiwań płacowych w kwocie brutto. W CV prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Radę OPZZ Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi (90-047), Plac Zwycięstwa 13 zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości - dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.

Do CV prosimy załączyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO, z którą należy się zapoznać (załącznik nr 1). Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Rady OPZZ Województwa Łódzkiego w Łodzi (kod 90-047) przy pl. Zwycięstwa 13, listownie (liczy się data wpływu korespondencji) lub mailowo (podpisany skan) na adres: lodz@opzz.org.pl. Wybrane osoby zaprosimy do rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt z kierowniczką projektu – Małgorzatą Waleską (tel. +48 605 326 255).


KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów do pracy w ramach Projektu „Dialog oparty o wiedzę”

Stanowisko: specjalista/tka ds. rozpowszechniania wyników badań

Rada OPZZ Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi przygotowując się do realizacji projektu pt. „Dialog oparty o wiedzę” o numerze POWR.02.20.00-00-0021/19, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaprasza do rekrutacji zainteresowane osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku: asystent badacza.

Miejsce pracy: biuro projektu w Łodzi oraz inne miejsca związane z realizacją projektu

Forma i wymiar zatrudnienia: umowa zlecenie w wymiarze śr. 80 godzin/miesiąc

Okres zaangażowania: od 3/2022 do 5/2022 (3 miesiące)

Zakres obowiązków:

 • rozpowszechnianie wyników badań realizowanych w ramach projektu
 • przygotowanie bazy danych odbiorców wyników badań
 • dystrybucja materiałów z wynikami badań
 • udział w pracach zespołu projektowego

Od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności planowania i organizowania pracy własnej pod kątem wymaganych terminów
 • dokładności i skrupulatności
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • komunikatywności
 • dobrej znajomości obsługi komputera (szczególnie pakietu MS Office)

Zainteresowanych prosimy o przesłanie w terminie do 7 lutego 2022 r. do godz.15.00 CV wraz z podaniem swoich oczekiwań płacowych w kwocie netto. W CV prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Radę OPZZ Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi (90-047), Plac Zwycięstwa 13 zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości - dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.

Do CV prosimy załączyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO, z którą należy się zapoznać (załącznik nr 1). Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Rady OPZZ Województwa Łódzkiego w Łodzi (kod 90-047) przy pl. Zwycięstwa 13, listownie (liczy się data wpływu korespondencji) lub mailowo (podpisany skan) na adres: lodz@opzz.org.pl. Wybrane osoby zaprosimy do rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt z kierowniczką projektu – Małgorzatą Waleską (tel. +48 605 326 255).