Celem projektu „Wymiana doświadczeń na rzecz lepszej implementacji przekształconej Dyrektywy o europejskich radach zakładowych” (Exchanging Experience for Better Application of the Revised EWC Directive; Appication reference: VP/2019/007/0022), realizowanego w ramach środków finansowych Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Włączenia Komisji Europejskiej jest wymiana najlepszych praktyk pomiędzy kluczowymi aktorami, które – poprzez współdziałanie – wypracują długoterminową strategię i wizję właściwej implementacji (przekształconej) Dyrektywy o europejskich radach zakładowych.

Liderem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, a partnerami są:

1.  Konfederacja Autonomicznych Związków Zawodowych Serbii (Savez samostalnih sindikata Srbije, SSSS/CATUS: https://sindikat.rs/index.html),

2. Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych Macedonii (Конфедерација на слободни синдикати на Македонија, KSS: https://kss.mk/),

3.Federacja Związkowa Wytwórców Maszyn i Metalowców Konfederacji Pracy „Podkrepa”, Bułgaria (Синдикална Федерация на машиностроителите и металоработниците при Конфедерация на труда "Подкрепа", SFMM: https://www.sfmmpodkrepa.com/),

4.Włoska Powszechna Konfederacja Pracy (Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL: http://www.cgil.it/),

5. Organizacja Edukacyjna Gospodarki Saksońskiej spółka non-profit, Niemcy (Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbh, BSW: https://www.bsw-ggmbh.de/).

Hiszpański związek zawodowy Komisji Robotniczych branży przemysłu (CCOO de Industria: https://industria.ccoo.es/) jest organizacją stowarzyszoną.


Analiza raportów przeprowadzonych w krajach partnerów projektu (Bułgarii, Hiszpanii, Macedonii Północnej, Niemiec, Polski, Serbii i Włoch) oraz wynikające z badań wnioski i rekomendacje były głównym punktem spotkania w ramach warsztatu międzynarodowego, który miał miejsce w dniach 24-25 lutego 2021 r. Z powodu pandemii COVID-19 warsztat odbył się w formie „zdalnej”.

Przypomnijmy: podstawą badań i analiz krajowych dotyczących europejskich rad zakładowych w krajach partnerów projektu była analiza SWOT. Metoda ta opiera się na zidentyfikowaniu szans ( opportunities) i zagrożeń (threats) będących w otoczeniu funkcjonowania europejskich rad zakładowych oraz mocnych ( strengthens) i słabych ( weaknesses) stron tych instytucji. Wstępne wnioski wskazują na liczne podobieństwa pomiędzy naszymi krajami, zarówno w obszarze mocnych strony i szans, a także słabych stron i zagrożeń, i to pomimo niewątpliwych różnic jakie występują, m.in. w modelach zbiorowych stosunków pracy, w poziomie uzwiązkowienia, czy kondycji dialogu społecznego. Nie bez znaczenia jest także fakt, że dwa kraje partnerskie nie są Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.

Uczestnicy warsztatu przedyskutowali także założenia szkoleniowej platformy on-line (samouczka) oraz mini-manuali. Grupą docelową obu „produktów” projektu będzie szersze grono odbiorców, nie tylko członkowie europejskich rad zakładowych i związków zawodowych. Platforma szkoleniowa on-line i mini-manuale mają służyć pogłębianiu wiedzy na temat roli i znaczenia związków zawodowych w wzmacnianiu demokracji, dialogu społecznego i społecznej gospodarki rynkowej.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz z partnerami z Bułgarii, Hiszpanii, Niemiec, Północnej Macedonii, Serbii i Włoch chce w jak najlepszy sposób wykorzystać współpracę w ramach projektu „Wymiana doświadczeń na rzecz lepszej implementacji przekształconej Dyrektywy o europejskich radach zakładowych”, realizowanego w ramach środków finansowych Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Włączenia Komisji Europejskiej, w celu wypracowania długoterminowej strategii i wizji właściwej implementacji (przekształconej) Dyrektywy o europejskich radach zakładowych.


ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2