Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, trudności w przewidywaniu przyszłości oraz powszechna niepewność to stały element współczesnych rynków pracy. Ostatnie wydarzenia: pandemia koronawirusa oraz wojna w Ukrainie dodatkowo wzmocniły to przekonanie. W najbliższej przyszłości stoimy jako polskie społeczeństwo przed wyzwaniami związanymi m.in. z kryzysem demograficznym, zmianami klimatycznymi i rewolucją cyfrową. Na to wszystko musimy być w stanie odpowiedzieć i odpowiednio przygotować rynki pracy oraz ich uczestników: pracowników, pracodawców oraz instytucje rynku pracy. Jednym z najlepszych sposobów właściwego dostosowania do zmian jest właściwa polityka kształcenia przez całe życie, w praktycznym zastosowaniu na najlepszy sposób wdrożona w krajach skandynawskich.

W tym kontekście Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego zapraszają do udziału w spotkaniach konsultacyjnych w ramach projektu „Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy".

Celem projektu jest przygotowanie i przeszkolenie do pełnienia funkcji koordynatora działań edukacyjnych w zakładach pracy przedstawicieli partnerów społecznych. Do pełnienia tej roli zostały wybrane osoby pełniące funkcje związkowe w swoim miejscu pracy i mające kontakt z pracownikami.

Rolą koordynatora będzie promowanie i zachęcanie do kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji oraz kompetencji miękkich innych pracowników, a tym samym do promocji idei uczenia się przez całe życie. Działania, jakie koordynator będzie podejmował będą istotne zarówno z punktu widzenia interesów pracownika jak i pracodawcy. Dzięki niemu pracownicy przełamią barierę niechęci
do kształcenia, a tym samym będą skłonni do szybszego reagowania na zmiany zachodzące na rynku pracy. Biorąc pod uwagę, że partnerem projektu jest szwedzka centrala związkowa TCO proponowane rozwiązania wykorzystują doświadczenia Szwecji.

Spotkanie konsultacyjne ma na celu przedstawienie jak największej liczbie interesariuszy pierwszej wersji modelu. Chcemy poznać Państwa opinię na temat zaproponowanych rozwiązań oraz sugestie, co do jego udoskonalenia. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony będą miały wpływ
na ostateczną wersję modelu, co zagwarantuje nam jego właściwe wdrożenie na polskim rynku pracy.

Do udziału w spotkaniu konsultacyjnym zapraszamy:

 • pracowników i przedstawicieli związków zawodowych,
 • pracodawców i przedstawicieli organizacji pracodawców oraz biznesu,
 • ekspertów w zakresie edukacji i doradztwa zawodowego,
 • wszystkich innych zainteresowanych modelem, problematyką kształcenia przez całe życie oraz rynku pracy

Rejestracja na spotkania dokonywana jest poprzez wypełnienie formularzy znajdujących się poniżej:

NA SPOTKANIE W OLSZTYNIE – 5 WRZEŚNIA, GODZINA 09.00: 

https://forms.gle/m6zZibaMEXyTv2nc9 

NA SPOTKANIE W BIAŁYMSTOKU – 6 WRZEŚNIA, GODZINA 09.00: 

https://forms.gle/1jANZwRAFWXxBotD7 

NA SPOTKANIE W LUBLINIE – 7 WRZEŚNIA, GODZINA 09.00: 

https://forms.gle/wrPRfowLSujjgvnU6 

NA SPOTKANIE W RZESZOWIE – 8 WRZEŚNIA, GODZINA 09.00: 

https://forms.gle/ca9qSL2o5VQnq5YQ6 

NA SPOTKANIE W KRAKOWIE – 12 WRZEŚNIA, GODZINA 09.00:

https://forms.gle/njsQBei9RBkq4UGA6 

NA SPOTKANIE W KATOWICACH – 13 WRZEŚNIA, GODZINA 09.00:

https://forms.gle/mfNZMG5ugePaC2o3A 

NA SPOTKANIE W OPOLU – 19 WRZEŚNIA, GODZINA 09.00:

https://forms.gle/WiGb6t8n5edZJrM78 

NA SPOTKANIE WE WROCŁAWIU – 20 WRZEŚNIA, GODZINA 09.00:

https://forms.gle/4N4swjK8yY39WtdRA 

NA SPOTKANIE W WARSZAWIE – 3 PAŹDZIERNIKA, GODZINA 10:00

https://forms.gle/ybcQHqzJa3bFpBF69 

NA SPOTKANIE W KIELCACH – 4 PAŹDZIERNIKA, GODZINA 10:00

https://forms.gle/yq9tmMCyTtaJUMDR8 

NA SPOTKANIE W GDAŃSKU – 10 PAŹDZIERNIKA, GODZINA 09:00

https://forms.gle/RNKxDQsyanwAUs687

NA SPOTKANIE W BYDGOSZCZY – 11 PAŹDZIERNIKA, GODZINA 09:00

https://forms.gle/8i7zrKjmXFq3A9Ve9

NA SPOTKANIE W ŁODZI – 17 PAŹDZIERNIKA, GODZINA 09:00

https://forms.gle/S2eh3yoZMtTNjSa89

NA SPOTKANIE W ZIELONEJ GÓRZE – 14 LISTOPADA, GODZINA 09:00

https://forms.gle/T9YY4k3tizWPsBNi7

NA SPOTKANIE W SZCZECINIE – 15 LISTOPADA, GODZINA 10:00

https://forms.gle/ociaKFcfvnxNLsHXA

NA SPOTKANIE W POZNANIU – 16 LISTOPADA, GODZINA 10:00

https://forms.gle/Vb7n95S5MVKMc3sA8

 „Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy”
POWR.04.02.00-00-0001/19


W styczniu 2022 r. wznowiono rekrutację do projektu Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy oraz wyznaczono nowe daty realizacji wizyt studyjnych. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w projekcie proszę o zapoznanie się z załączonym, zaktualizowanym regulaminem rekrutacji do projektu oraz proszę o wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie skanu na adres mailowy projekt.koordynatorzy@opzz.org.pl  "oświadczenia uczestnika aktualizacja",  oraz przesłanie oryginału dokumentu pocztą: OPZZ, ul. Kopernika 36/40,02-924 Warszawa, z dopiskiem: Biuro Projektu - Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy. 

Aktualne dokumenty rekrutacyjne:

Nowe terminy wizyt studyjnych:

27.03-31.03.2022

24-28.04.2022

15-19.05.2022


Partnerzy krajowi: OPZZ i ZNP

Czas trwania projektu: 01.02.2020 r.-31.12.2022 r. 

Wartość projektu: 584 281,25 z

Partner ponadnarodowy: TCO (Szwecja)

Celem projektu jest przygotowanie polskiego modelu wspierającego uczenie się przez całe życie pracowników z wykorzystaniem doświadczeń szwedzkich partnerów społecznych. Wypracowany w ramach projektu model zostanie poddany szerokim konsultacjom zarówno w grupie związków zawodowych, organizacji pracodawców jak i samych pracodawców i pracowników. Ostatnim etapem projektu będzie powołanie Rady Programowej w skład której wchodzić będą partnerzy społeczni uczestniczący w RDS i propozycja zmian prawnych w celu wdrożenia modelu na grunt polski.

 1. PROGRAM MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ

Uczestnikami/czkami programu mobilności ponadnarodowej będą osoby oddelegowane przez partnerów społecznych do pełnienia roli koordynatorów działań edukacyjnych, informacyjnych dotyczących kształcenia ustawicznego.

 1. OPRACOWANIE MODELU FUNKCJONOWANIA KOORDYNATORÓW DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
 2. PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI WYPRACOWANEGO MODELU
 3. POWOŁANIE RADY PROGRAMOWEJ PRZY RDS

W ramach projektu „Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy” zostaną przeszkolone i przygotowane do pełnienia tej funkcji przedstawicielki/le partnerów społecznych. Do pełnienia tej roli będą wybrane przede wszystkim osoby pełniące funkcje związkowe  w swoim miejscu pracy i mające kontakt z pracownikami. Rolą koordynatora będzie promowanie i zachęcanie do kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji, kompetencji miękkich innych pracowników, a tym samym do promocji idei uczenia się przez całe życie. Ważne, aby przyszły koordynator miał zgodę pracodawcy na pełnienie tej funkcji i wdrożenie przyszłego modelu. Działania jakie będzie prowadził/a będą istotne zarówno z punktu widzenia interesów pracownika jak i pracodawcy. Dzięki działaniom koordynatora możliwe będzie przełamanie barier i niechęci do kształcenia, a tym samy szybsze reagowanie na zmiany w kontekście rynku pracy. Rola Koordynatora będzie kontynuowana po zakończeniu projektu.

Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2, a w szczególności z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, a także w myśl pojęcia siły wyższej tj. zewnętrznego zdarzenia, niemożliwego do przewidzenia, które w obiektywny sposób uniemożliwia realizację działań projektowych jesteśmy zmuszeni przełożyć wizyty studyjne do szwedzkiego Partnera projektu zaplanowane w terminach:  19-24 kwietnia 2020 r., 17-22 maja 2020 r.,  28 czerwca– 3 lipca 2020 r. 

Ponadto informujemy, że proces rekrutacji zostaje wydłużony do odwołania i rekrutacja do projektu prowadzona jest na bieżąco.

Nowe terminy wizyt studyjnych zostaną ustalone niezwłocznie, kiedy tylko sytuacja na to pozwoli.


Od 1 lutego 2020 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, w partnerstwie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz szwedzką centralą związkową TCO, realizują projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy”.

Celem projektu jest przygotowanie polskiego modelu wspierającego uczenie się przez całe życie pracowników, z wykorzystaniem doświadczeń szwedzkich partnerów społecznych. Wypracowany w ramach projektu model zostanie poddany szerokim konsultacjom zarówno w grupie związków zawodowych, organizacji pracodawców jak i samych pracodawców i pracowników. Warto dodać, że zdaniem wielu ekspertów szwedzkie rozwiązania w zakresie uczenia sięprzez całe życie, uwzględniające duży udział partnerów społecznych, należą do jednych z najlepszych na świecie. Warto zatem uczyć się od najlepszych.

W ramach realizacji projektu 60 przedstawicieli partnerów społecznych podniesie swoje kompetencje, kluczowe w zakresie niezbędnym do pełnienia roli koordynatorów edukacyjnych (uczenia się przez całe życie) w zakładach pracy.

Każdy uczestnik będzie zobowiązany do wzięcia udziału w:

 • 5-dniowej wizycie studyjnej w Szwecji (harmonogram przewiduje ich odbycie w miesiącach kwiecień – wrzesień 2020) oraz
 • 1,5-dniowym szkoleniu, zorganizowanym w Warszawie, bezpośrednio po wizycie studyjnej, oraz
 • 2-dniowym seminarium w Polsce (IV kwartał 2020 r.).

Terminy wizyt studyjnych:

 • 19-24 kwietnia 2020
 • 17-22 maja 2020
 • 28 czerwca–3 lipca 2020
 • 23-28 sierpnia 2020
 • 30 sierpnia – 4 września 2020

Osoby zainteresowane, prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, wypełnienie ich, podpisanie, a następnie przesłanie na adres email: projekt.koordynatorzy@opzz.org.pl oraz pocztą do siedziby OPZZ z dopiskiem „Rekrutacja do projektu koordynatorzy edukacyjni” bądź dostarczenie bezpośrednio do siedziby OPZZ. Rekrutacja prowadzona będzie do 31 marca lub do wyczerpania miejsc.

OPZZ zastrzega, że w przypadku większej ilości zgłoszeń niż jest przewidziane miejsc, zostanie dokonana selekcja wybranych kandydatur, w oparciu o zgłoszenia przekazane do OPZZ w trakcie procesu rekrutacji, a w szczególności o ankietę rekrutacyjną (zał. 3).

ZAPYTANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy” POWR.04.02.00-00-0001/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w partnerstwie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz TCO The Swedish Confederation of Professional Employees.

1. ZAMAWIAJĄCY

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

NIP: 5260251339

REGON: 001133016

2. TRYB ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, które określone jest w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Kategoria zapytania: opracowanie modelu.

3.2. Cel zamówienia: opracowanie polskiego modelu wspierającego uczenie się przez całe życie pracowników z wykorzystaniem doświadczeń szwedzkich partnerów społecznych.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w wersji elektronicznej modelu funkcjonowania koordynatorów działań edukacyjnych w Polsce.

3.3.1. Model funkcjonowania koordynatorów działań edukacyjnych i informacyjnych w Polsce (sposób, w jaki koordynator będzie prowadził działania edukacyjne i informacyjne), zawierać powinien co najmniej poniższe elementy:

• regulacje prawne;

• opis wymaganych kwalifikacji oraz kompetencji, jakie powinien posiadać koordynator;

• opis sposobu rekrutacji koordynatorów uwzględniający sposób oceny ich kompetencji/kwalifikacji;

• szczegółowy opis zadań wykonywanych przez koordynatorów, w tym:

a) sposób przeprowadzenia analizy potrzeb kompetencyjnych w zakładzie pracy,

b) rodzaj wykonywanych zadań,

c) częstotliwość podejmowanych akcji/działań edukacyjnych i informacyjnych.

• opis sposobu pomiaru efektywności działań informacyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez koordynatorów.

3.3.2. W ramach pracy nad modelem powinien zostać przygotowany modelowy program szkoleniowy. Założenia programu szkoleniowego:

• opis dobrych praktyk funkcjonujących w Europie, które zostaną włączone do programu szkoleniowego;

• szczegółowy opis zakresu tematycznego szkoleń;

• opis grupy docelowej;

• sposób prowadzenia szkoleń (wykłady, warsztaty etc.);

• długość trwania (liczba godzin) i częstotliwość (czy i jak często szkolenia będą powtarzane);

• oczekiwane rezultaty;

• opis sposobu pomiaru rezultatu.

3.3.3. Szczegółowy opis rozwiązań/nia funkcjonujących/ego w Europie, które będą/zie wykorzystane w projekcie, powinien zawierać co najmniej poniższe elementy:

• podstawy prawne, (prawo powszechne, regulaminy, wytyczne) dotyczące umocowania koordynatorów w zakładach pracy i w strukturach związkowych, a także wykonywanych przez koordynatorów działań edukacyjnych i informacyjnych);

• opis środowiska koordynatorów, w tym dane statystyczne dotyczące liczby koordynatorów, rodzajów zakładów pracy, w których najczęściej działają, itp.;

• opis kwalifikacji oraz kompetencji jakie powinien posiadać koordynator;

• opis wsparcia szkoleniowego udzielanego koordynatorom (sposób rekrutacji, forma szkoleń, kto realizuje szkolenia, sposób wymiany doświadczeń i wiedzy);

• opis podstawowych zadań koordynatorów;

• opis doświadczeń z codziennej pracy koordynatorów (praktyczne aspekty związane z realizacją zadań podstawowych wraz z opisem uwarunkowań zewnętrznych, dotyczących np.: współpracy z pracodawcami, strukturami związkowymi oraz pomiędzy koordynatorami) ;

• efekty działań koordynatorów i sposoby ich pomiaru.

• opis rozwiązania funkcjonującego w innym kraju europejskim będzie także uwzględniał możliwość implementacji rozwiązań na rynek pracy. Analiza powinna uwzględniać uwarunkowania, jakie muszą być spełnione, aby wdrożyć konkretne rozwiązania.

3.4. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przez grupę ekspertów. Zamawiający przewiduje zaangażowanie min. 2 a maksymalnie 5 ekspertów zewnętrznych w zależności od posiadanej przez nich wiedzy i doświadczenia w wymienionych obszarach tematycznych.

3.5. Eksperci zobowiązani są do współpracy, bieżącej wymiany informacji w ramach opracowywania modelu z innymi ekspertami oraz do cyklicznych spotkań.

4. Wykonawca/y:

4.1. Musi/zą posiadać wiedzę i doświadczenie w przedmiotowym zakresie, priorytetowo traktowani będą fachowcy z dziedziny:

• doradztwa zawodowego;

• metodyki szkoleń;

• znający modele funkcjonowania podobnych rozwiązań w innych krajach europejskich;

• działalności związków zawodowych;

• rynku pracy.

Ocena powyższego następujące na podstawie dołączonego do oferty CV i/lub życiorysu.

4.2. Nie jest/są powiązani z Zamawiającym ani z Partnerami projektu osobowo lub kapitałowo;

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratelie) powiązaniu w sposób inny niż wskazane w lit. a-d wpływającym na wynik postępowania.

5. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY CENOWYCH:

5.1. Podpisaną ofertę cenową (wypełnioną zgodnie z Załącznikiem nr 1) wraz z załącznikami (CV lub życiorys) należy przesłać drogą mailową (skan) na adres projekt.koordynatorzy@opzz.org.pl, lub dostarczyć w formie papierowej na adres biura Zamawiającego: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00, po godzinie 16.00 przesyłki można zostawić na całodobowej portierni.

5.2.Oferty muszę być dostarczone najpóźniej do 26 listopada 2021 r. do północy.

5.3.Wybór wykonawców nastąpi najpóźniej do 30.11.2021 r.

6. TERMIN REALIZACJI UMOWY:

Umowa będzie obowiązywała nie później niż od dnia 1 grudnia 2021 r. do końca stycznia 2022 r.

7. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Cena – 100%

Niniejsze szacowanie ceny ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów wykonania. Nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, OPZZ w Warszawie informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw funduszy i polityki regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926).

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych OPZZ w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: popielarz@opzz.org.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w tym szacowania wartości zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

4. Podanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu na etapie szacowania wartości zamówienia;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu;

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W związku z realizacją projektu Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy o nr POWR.04.02.00-00-0001/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ogłasza zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy, który zapewni dwóch tłumaczy konsekutywnych (polsko-szwedzkich) w ramach trzech, pięciodniowych wizyt do szwedzkiego Partnera projektu. Szczegóły: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/93154 "