Applicant organisation

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

B: Co-Applicants involved in the action

1 : Republiková únia zamestnávateľov/ The National Union of Employers – Slovakia

2 : Nezávislé kresťanské odbory Slovenska/Independent Christian Trade Unions of Slovakia – Slovakia

3 : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije/ The Association Of Free Trade Unions of Slovenia- Slovenia

4 : General Workers' Union- Malta

5 : Savez samostalnih sindikata Srbije/Confederation of Autonomous Trade Unions of Serbia- Serbia

6 : Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy/ Western Chamber of Commerce-Employers and Entrepreneurs- Poland

D: Associate Organisations

1 : CCOO de Industria- Spain

2 : Asociacion Industrial Tecnica y de Comercio- Spain


Timetable for action events:

15.05.2019 Poland Kick of meeting

22-23.10.2019 Serbia International focus group

3-4.12.2019 Malta Workshops 1

February 2020 Spain Workshops 2

4.06.2020 Poland Round table 


SPOTKANIE OTWIERAJĄCE PROJEKT 15.05.2019 KRAKÓW

15 maja 2019 w Krakowie odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie rozpoczętego właśnie projektu OPZZ pt. „Board-Level Participation”.

W programie uczestniczą przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych z Polski, Hiszpanii, Serbii, Słowenii, Słowacji oraz Malty. Koordynatorem projektu jest OPZZ, który na spotkaniu reprezentował Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ i Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ.

Na spotkaniu w Krakowie Piotr Ostrowski przedstawił cele projektu, po czym każdy z partnerów zaprezentował najważniejsze problemy, którymi zajmują się organizacje biorące udział w projekcie. W pierwszej kolejności opracowano harmonogram działań projektowych, następnie ekspert Instytutu Spraw Publicznych - Dominik Owczarek przedstawił główne założenia fazy badawczej projektu. Po przerwie Norbert Kusiak wziął udział w dyskusji oraz przedstawił przegląd przepisów prawa i praktyki dotyczące udziału przedstawicieli pracowników w organach zarządzająco-nadzorczych przedsiębiorstw w Polsce. Ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych dotyczących reprezentowania pracowników na poziomie zarządów przedsiębiorstw przyjęto założenie, że prace na dalszym etapie projektu zostaną podzielone między parterów o podobnym poziomie reprezentacji pracowników w zarządach.

Kolejne spotkanie w ramach projektu planowane jest po zakończeniu fazy badawczej na październik 2019 w Serbii.


MIĘDZYNARODOWA GRUPA FOKUSOWA 22-23.10.2019 BELGRAD, SERBIA

Spotkanie poprowadził Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ oraz Dominik Owczarek, ekspert z Instytutu Spraw Publicznych. Pierwszego dnia konferencji wyniki raportów krajowych zaprezentowali przedstawiciele partnerów ze Słowenii, Hiszpanii, Słowacji, Polski, Serbii i Malty. W toku dyskusji wymieniono poglądy do zaprezentowanych materiałów i sformułowano wnioski do raportu końcowego. Drugiego dnia, ekspert prowadzący - Dominik Owczarek zaprezentował projekt raportu porównawczego. 

Drugiego dnia skoncentrowano się na rekomendacjach dotyczących partycypacji dla polityk krajowych w poszczególnych państwach biorących udział w projekcie. Szczególną uwagę wzbudził przypadek gospodarzy, czyli Serbii, która aspiruje do członkostwa w Unii Europejskiej. Poszczególni partnerzy, a przede wszystkim strona polska, zwracali uwagę na zagrożenia związane z prywatyzacją majątku państwowego z udziałem kapitału zagranicznego i wskazywali jakie działania mogą podjąć związki zawodowe na poziomie kraju i poziomie przedsib. aby w jak najlepszy sposb zabezpieczyc prawa pracowniczxe.

Ekspert poprowadził także moderowaną dyskusję na temat zaleceń dotyczących regulacji prawnych (na poziomie krajowym i Unii Europejskiej), modeli i najlepszych praktyk BLER oraz wsparcia dla partnerów społecznych w skutecznych mechanizmach BLER. 

Drugiego dnia skoncentrowano się na rekomendacjach dot. partycypacji dla polityk krajowych w poszczególnych państwach biorących udział w projekcie. Szczególną uwagę wzbudził przypadek Serbii która aspiruje do czł w UE

poszczególni partnerzy, a przede wszystkim strona polska zwracali uwagę na zagrozenia zwiazane z prywatyzacja majatku panstwowego z udziałem kapitału zagraniczn3ego i wskazywali jakie działania moga podjac zw na poziomie kraju i poziomie przedsib. aby w jak najlepszy sposb zabezpieczyc prawa pracowniczxe.Na koniec omówiono dalsze kroki w projekcie i przygotowanie następnego spotkania przewidzianego na 3-4.12 na Malcie. Druga tura warsztatów w ramach „Board Level Participation” - 18-19 lutego 2020 r. Hiszpania


Projekt OPZZ „Board Level Participation” wszedł w nową fazę. W trakcie warsztatów w Hiszpanii, które odbyły się w Toledo, w dniach 18-19 lutego br. związkowcy i pracodawcy z Polski, Serbii, Hiszpanii, Słowacji, Słowenii i Malty zastanawiali się, jak poprawić dialog społeczny prowadzony na poziomie ciał statutowych przedsiębiorstw tj. zarządów i rad nadzorczych. Pierwszego dnia, przy wykorzystaniu analizy SWOT, sformułowano nie tylko rekomendacje dla poszczególnych krajów biorących udział w projekcie, ale również propozycje rozwiązań prawnych i instytucjonalnych na poziomie unijnym. Drugiego dnia, z kolei, dyskutowano o tym, w jaki sposób oddzielenie własności od zarządzania oraz nowe zjawiska społeczno-ekonomiczne, takie jak świadczenie usług w ramach platform cyfrowych, wpływają na praktyczną realizację zasady partycypacji i zmieniają siłę przetargową pracowników i kadry menedżerskiej.

Wszyscy uczestnicy warsztatów pozytywnie ocenili udział pracowników w organach statutowych firm. W trakcie warsztatów w Hiszpanii OPZZ reprezentowali: Jerzy Wysokiński ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w Orange oraz ekspert OPZZ Norbert Kusiak. W czerwcu br. poznamy wnioski końcowe oraz raport z projektu.