Projekt pn. „Dialog oparty o wiedzę” nr POWR.02.20.00-00-0021/19 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został zakończony 30.06.2022r.

W ramach projektu Rada OPZZ Województwa Łódzkiego przeprowadziła trzy badania społeczne:

  • Wpływ koronawirusa na organizację pracy w województwie łódzkim.
  • Pracownicy z Ukrainy sytuacja prawna, potrzeby edukacyjne oraz różnice kulturowe w kontekście ich pracy w Polsce
  • Dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje zawodowe -analiza dostępnych środków, o które mogą aplikować pracodawcy, związki zawodowe, bezrobotni i osobiście pracownicy w woj. łódzkim oraz opinie zainteresowanych stron na temat tych możliwości.

Wyniki badań zawarte są w raportach, a powstałe na ich podstawie stanowiska i opinie zgłoszone do instytucji dialogowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym zawierają broszury informacyjne.