Opis projektu

Wnioskodawca:  
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych(OPZZ)
Wpółwnioskodawcy:
Lithuanian Trade Union Confederation (LPSK, Litwa)
General Federation of Trade Unions (GFTU, Wielka Brytania) – United Kingdom
 

Partnerzy:
Trade Union of Building Workers (LCA, Łotwa)
Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatu Ametiühing (KESA, Estonia)
Czas trwania projektu:  01.12.2015-31.05.2017
Region Morza Bałtyckiego cechuje ogromny potencjał ekonomiczny i innowacyjny, bardzo silny gospodarczo, jednak jeszcze nie w pełni wykorzystany. Od podjęcia stosownych działań i zacieśnienia współpracy będzie zależało, czy region będzie się dynamicznie rozwijał i czy zdoła utrzymać konkurencyjną pozycję na europejskim i światowym rynku.  Badania wskazują, że większe zaangażowanie pracowników w procesy partycypacji ma pozytywny wpływ na wydajność pracy i ogólną kondycję firmy. Konsultacje społeczne pracodawcy z załogą, prowadzą do większego zaufania i wzajemnych korzyści, a w końcowym efekcie do wzrostu gospodarczego.  
 
Projekt realizowany jest przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z udziałem związkowców z Litwy, Łotwy, Estonii i Wielkiej Brytanii. Celem projektu jest zdefiniowanie roli związków zawodowych w odniesieniu do prawa europejskiego w zakresie partycypacji pracowniczej oraz dyskusja nad dobrymi praktykami w państwach regionu Morza Bałtyckiego.
Dzięki nawiązaniu współpracy organizacji związkowych krajów basenu Morza Bałtyckiego możliwa będzie wymiana informacji;
- o aktualnym stanie implementacji dyrektyw UE o informowaniu i konsultowaniu z pracownikami oraz europejskich radach zakładowych;
- barierach w ich wdrażaniu;
- dobrych praktykach.
W ramach projektu zostaną opracowane wytyczne dla związków zawodowych promujące zmiany i korzyści wynikające z zwiększonego zaangażowania pracowników w zarządzanie przedsiębiorstwem. Podejmowane działania wpłyną na zwiększenie współpracy międzynarodowej pomiędzy pracownikami w dziedzinie informacji, konsultacji i partycypowania pracowników w firmach działających w więcej niż jednym państwie członkowskim (Estonia, Łotwa, Litwa i Polska).
 
Zaplanowane działania:
·         Spotkanie Grupy Sterującej w Warszawie;
·         Przeprowadzenie analizy w państwach: Estonia, Łotwa, Litwa i Polska na temat wspólnych problemów dotyczących implementacji dyrektyw UE oraz partycypacji pracowniczej w przedsiębiorstwie;
·         3 Seminaria (Litwa, Łotwa, Polska) poświęcone tej tematyce;
·         Publikacja końcowa w 5 językach (polski, łotewski, litewski, rosyjski, angielski) obejmująca diagnozę, dobre praktyki i rekomendacje

·         Konferencja podsumowująca w Warszawie