Lider projektu:

Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti – FAST, Włochy

Pozostali wnioskodawcy:

  • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – OPZZ, Polska
  • Business Confederation of Macedonia – BCM, Macedonia
  • Republiková únia zamestnávateľov, RUZ SR, Słowacja

Jednostki stowarzyszone:

  • Sindikat za transport i vrski (Związek Zawodowy Transportu i Komunikacji) – STV, Macedonia
  • Riga Business Association, RBA
  • Federacja Pracowników Transportu Podkrepa, FTWP
  • Uniunea Sindicala Teritoriala - Filiala Brasov a Confederatiei NAtionale Sindicale Cartel Alfa, Rumunia
  • Federacion de Servicios a la Ciudadania de CCOO, FSC de CCOO, Hiszpania
  • Europejska Konfederacja Niezależnych Związków Zawodowych – CESI

Projekt dotyczy wyzwań związanych z poprawnym zastosowaniem Dyrektywy 96/71/WE3 dotyczącej delegowania pracowników w ramach transnarodowego świadczenia usług oraz wprowadzenia w życie Dyrektywy Wzdrożeniowej 2014/67/UE. Projekt, który będzie wdrażany w 9 krajach, kierowany jest do pracowników, przedsiębiorstw i partnerów socjalnych w sektorze transportu, w którym panują problemy w związku ze zmianą Dyrektywy o delegowaniu pracowników, zwłaszcza w kwestii wynagrodzenia pracowników delegowanych, także w sytuacji podzlecania.

Cel strategiczny:

– osiągnięcie (jeszcze przed zamknięciem projektu) lepszej skuteczności wdrożenia Dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników oraz jej Dyrektywy Wzdrożeniowej, a także doprowadzenie do większego zaangażowania partnerów socjalnych i pracowników sektora transportu w dyskusję na temat zmiany Dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w obrębie państw członkowskich UE

Cele szczegółowe:

– wzajemne zaufanie wśród pracowników i pracodawców sektora transportu, przedstawicieli krajów delegujących i krajów przyjmujących

– pracownicy przedsiębiorstw transportowych świadczących usługi międzynarodowego transportu drogowego w obrębie UE lepiej poznają swoje prawa, sposoby, w jakie powinni te prawa egzekwować, oraz instytucje mogące ich wspierać w krajach przyjmujących i delegujących w razie naruszenia ich praw w okresie trwania całego projektu

– współpraca transnarodowa między decydentami, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców oraz ekspertami akademickimi realizowana poprzez wspólne działania badawcze, zharmonizowane podnoszenie świadomości, działania informacyjne i szkoleniowe organizowane w 8 państwach członkowskich i 1 kraju kandydującym do UE do czasu zakończenia projektu

– aktualna sytuacja w procesie wdrażania praw UE dotyczących pracowników delegowanych, obaw i zaleceń pracowników, władz publicznych i pracodawców analizowanych podczas tego przedsięwzięcia pod względem ilościowym i jakościowym. Działania badawcze w 8 państwach członkowskich UE i 1 kraju kandydującym, w tym gromadzenie i ocena oryginalnych danych, analiza i informacje charakterystyczne dla procesów delegowania oraz opracowanie studium porównawczego przed zakończeniem 8-go miesiąca trwania projektu

– promowanie wykorzystania IMI oraz poszerzenie wiedzy w tej dziedzinie w obrębie państw członkowskich UE oraz krajów kandydujących poprzez umieszczanie informacji na platformach informacyjnych w mediach społecznościowych, filmy promocyjne, seminaria informacyjne organizowane w 8 krajach, oraz włączenie modułu wykorzystania IMI w delegowaniu pracowników w materiały szkoleniowe opracowane w ramach projektu, przetestowane w ciągu 8 osobistych sesji szkoleniowych oraz wykorzystane w ramach narzędzi do samodzielnej nauki online (cel osiągnięty do końca 18-go miesiąca okresu trwania projektu)

– osiągnięcie (do czasu zakończenia projektu) większego zaangażowania partnerów socjalnych, którzy mogą bardziej bezpośrednio uczestniczyć zarówno w debacie na temat reform, jak i w opracowywaniu różnych opcji i obszarów, na których należy się skoncentrować.

Kluczowe rezultaty:

– materiały edukacyjne online – wersje w 4 językach: włoskim, hiszpańskim, angielskim, polskim

– pracownicy delegowani są lepiej zaznajomieni ze swoimi prawami

– publikacja uzupełniająca przetłumaczona na 9 języków – 14 języków

– metodyka szkoleniowa oraz treści przedstawione w Internecie

– 1 platforma informacyjna

– 9 seminariów informacyjnych

– 9 raportów z badań na poziomie krajowym oraz 1 raport porównawczy i 10 artykułów

– plan działania wspólnego

– rozszerzenie wiedzy pracowników delegowanych oraz pracodawców w kwestii praw i obowiązków pochodzących z aktów prawnych UE dotyczących pracowników delegowanych

– rozszerzenie wiedzy przedstawicieli pracowników sektora administracji publicznej, transportu, pracodawców i partnerów socjalnych na temat wykorzystania IMI w delegowaniu pracowników.